Circular Economy performance of the EU countries

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Університет імені Альфреда Нобеля

Анотація

The paper analyzes the current state of the Circular Economy and the performance that the EU economy and individual EU countries can achieve applying the principles of circular economy, and also to point out the importance of waste management as a foundation for the successful transition towards CE. It is revealed that the benefits of the new economic model are reflected in increased resource productivity, reduced environmental impact, reduced dependence on imported raw materials, job creation, increased economic competitiveness thus fostering sustainable economic growth. A systematic analysis and comparison of the EU countries was performed to benchmark performance, foster policy learning and to help designing future perspectives towards a CE. Based on the examples from European countries strategies, which are focused on the economic shift towards CE, was noticed that every strategy on their beginning starts with methods of waste management. That is why, this paper aims to point out, the importance of the implementation of waste management method of separate municipal solid waste collection in Ukraine. The calculations represent an increase in the share of extraction of secondary raw materials from the applied method, that in its turn able to reduce the environmental burden by returning resources to economic circulation, that previously had a negative impact on the environment.

Опис

У роботі проаналізовано сучасний стан циркулярної економіки та результати, яких може досягти економіка ЄС та окремі країни ЄС із застосуванням принципів циркулярної економіки, а також вказано на важливість поводження з відходами як основи для успішного переходу до циркулярної економіки. Виявлено, що переваги нової економічної моделі відображаються у підвищенні продуктивності ресурсів, зменшенні впливу на навколишнє середовище, зменшенні залежності від імпорту вторинної сировини, створенні робочих місць, підвищенні економічної конкурентоспроможності, сприяючи тим самим стійкому економічному зростанню. Було проведено систематичний аналіз та порівняння країн ЄС для оцінки їх розвитку, для сприяння вивченню політики та сприяння розробці перспектив на майбутнє для циркулярної економіки. На основі прикладів стратегій європейських країн, які орієнтовані на економічний перехід до циркулярної економіки, було помічено, що кожна стратегія на їх початку починається з методів управління відходами. Саме тому, ця робота має на меті вказати на важливість впровадження методу поводження з відходами роздільного збору твердих побутових відходів в Україні. Розрахунки представляють можливість збільшення частки видобутку вторинної сировини за допомогою застосованого методу, що, у свою чергу, здатне зменшити навантаження на навколишнє середовище, повернувши ресурси в економічний обіг, що раніше мали негативний вплив на довкілля.

Ключові слова

Circular Economy, resource productivity, sustainable development, waste management, municipal solid waste, secondary raw materials, Циркулярна економіка, продуктивність ресурсів, сталий розвиток, управління відходами, тверді побутові відходи, вторинна сировина

Бібліографічний опис

Hladka A. Circular Economy performance of the EU countries. - Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. - 84 с.