Електронний репозитарій університету ім. Альфреда Нобеля

Електронний архів, науковий (інституційний) репозитарій відкритого доступу до результатів наукових досліджень. Накопичує, зберігає та надає вільний доступ до електронних версій наукових, навчальних та науково-методичних праць спільноти університету

 

Нові надходження

Документ
Аналіз конкурентоспроможності України: проблеми та перспективи євроінтеграції
(Університет імені Альфреда Нобеля, 2024) Задоя, Олександр Анатолійович; Новіков, Артем Максимович
У статті проведений аналіз конкурентоспроможності України, виявлені проблеми та окреслені перспективи і наслідки євроінтеграційних прагнень держави. Проведений ретроспективний огляд розбудови економічної моделі країни задля оцінки ефективності впровадження реформ та визначення помилок, що вплинули на місце та роль вітчизняної економіки на світових ринках товарів та капіталу. Це дозволило виокремити певні порівняльні характеристики з основними теоріями міжнародної торгівлі та міжнародних інвестицій. Було зазначено, що невдалі спроби швидкого трансформування від командно-адміністративної економіки до змішаної ринкової системи призвели до втрати індустріального потенціалу та, відповідно, негативно вплинули на структуру зовнішньоторговельних зв’язків та інвестиційний клімат, що в свою чергу призвело до падіння рівня конкурентоспроможності України. Поряд з цим аналіз ключових показники соціально-економічного розвитку вказує на певні позитивні зрушення в період 2002-2012 рр., що відобразилося на динаміці зростання ВВП, збільшенню вхідних інвестиційних потоків, стабілізації інфляції на таргетованому рівні та в цілому на покращені добробуту суспільства. Однак невизначеність та постійна зміна вектору економічної інтеграції разом зі зміною влади призвели до погіршення економічного стану держави та унеможливили стійке економічне зростання. Період пожвавлення ділової та інвестиційної активності в постковідний 2021 рік змінився глибокою кризою з початком війни. Водночас прагнення нашої держави приєднатися до європейської спільноти все ж таки дало потужний поштовх для реалізації та впровадження інноваційних реформ, які дозволили навіть під час ведення військових дій досягти певного успіху в напрямку діджиталізації, розвитку інфраструктури, подальшого впровадження реформування освітнього, медичного та соціального напрямків. Наразі Україна на шляху євроінтеграції долає нелегкий шлях трансформації своєї економічної системи до вимог та цінностей ЄС. Нашій країні спільно з Євросоюзом потрібно вирішувати питання трудової міграції та біженців, впровадження безмитного режиму для вітчизняних товарів, створення безпечного інвестиційного клімату та ін. І не завжди у виборі інструментів вирішення цих питань спостерігається єдність в країнах ЄС. Україні потрібно використовувати свої переваги у логістичній сфері, географічному розташуванні, трудових та природних ресурсах, розбудовувати індустріальний напрямок, впроваджувати сучасні технології, поліпшувати свою енергонезалежність та приймати активну участь в інтеграційних процесах. Знаходження компромісів та політична воля дозволять Україні провести вдале реформування соціально-економічної моделі та стати повноправним членом ЄС.
Документ
Відновлення конкурентоспроможності України в глобальній економічній системі
(ДВНЗ УДХТУ, 2024) Задоя, Олександр Анатолійович
Сучасний світ побудований на економічних взаємозв’язках, які в свою чергу виступають раціональною реалізацією міжнародного поділу праці. В цьому контексті беззаперечно головною ціллю бідь-якої національної економіки або регіональної економічної системи є прагнення досягти якомога вищого ступеню конкурентоспроможності на тлі динамічних процесів інтернаціоналізації та глобалізації світового господарства. Агресія росії та початок повномасштабної війни значно вплинули на стан конкурентоспроможності України на міжнародних ринках. Проведений аналіз складових показників розрахунку індексу конкурентоспроможності вказав, що в якості орієнтиру потрібно брати не зміни відносно попереднього року – цього вже недостатньо в динамічно зростаючому світовому економічному середовищу – а брати до уваги показники, які є характерними для нашого регіону. В роботі відзначено, що найбільше відставання спостерігається в показниках фінансового сектору та макроекономічній стабільності. Зрозуміло, що ці позиції тісно пов’язані. Тому рекомендовано в першу чергу приділяти увагу оздоровленню саме цих напрямків. Але для динамічного шляху подолання кризи та відновлення конкурентоздатності нашої держави необхідні також зусилля і в приватному секторі та суспільстві. Лише поєднання трьох важелів соціально-економічної системи – держава, підприємництво, громадяни – ми зможемо досягти стійкого економічного розвитку та зайняти гідне місце в глобальній економічній системі.
Документ
Аналіз динаміки ПІІ Польщі в контексті відмінностей від загального стану інвестиційної активності в ЄС та світі
(Університет імені Альфреда Нобеля, 2024) Задоя, Олександр Анатолійович; Дмитрієв, Владислав Юрійович
В роботі визначені основні аспекти процесу міграції капіталу на глобальному рівні, а саме розглянуті та проаналізовані тенденції функціонування міжнародної інвестиційної діяльності на прикладі аналізу обсягів та динаміки прямих іноземних інвестицій в світі, ЄС та Польщі. На основі проведеного дослідження, висвітлено параметри коливань інвестиційної активності в визначених регіонах, прослідковано напрямки ПІІ та вказано на відмінності в об’єктах інвестування протягом 2002-2022 рр. Застосування методології кореляційного аналізу дозволило виявити тісний зв’язок між показником накопиченого фонду вхідних ПІІ та ВВП ПКС на душу населення на прикладі Польщі, що в поєднанні з аналізом динаміки зростання реального ВВП країни дає підстави стверджувати про достатньо стійку модель, яка спрямована на динамічний економічний розвиток.
Документ
Конфліктогенез економічного циклу
(ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2024) Задоя Анатолій Олександрович
Документ
Etiquette and basics of international protocol: Textbook
(Університет імені Альфреда Нобеля, 2024) Шкура Ірина Сергіївна; Ключник Руслан Максимович
The textbook on the course “Etiquette and basics of international protocol” (in English) reveals the content of the main topics in accordance with the program of the course. This manual can be recommended to learners pursuing a bachelor’s degree in “International Economic Relations”, “Management”, and others who are interested in developing relevant competencies essential for successful career development. The textbook includes a systematic presentation of the main issues of etiquette and protocol in a cross-cultural context, practical and analytical tasks, as well as materials to test the mastery of the content and the acquisition of practical skills. It can be used to master the course both in classroom settings and for self-study purposes.
Документ
À PROPOS DU POTENTIEL DIDACTIQUE DE LA BANDE DESSINEE AU COURS DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
(Міжнародна науково-практична конференція, Вінниця,UKR-Відень, AUT, 2021-05-07) Галаздра Світлана Іванівна
Pendant longtemps, la bande dessinée a été considérée comme une "lecture facile", qui ne méritait pas l'attention ni des scientifiques ni des éducateurs. Aujourd'hui, la situation a beaucoup changé: la bande dessinée est entrée dans notre vie à la fois comme genre de littérature et comme forme d'art moderne. Dans cette étude, la bande dessinée agit comme un moyen d'améliorer la compétence communicative en français comme langue étrangère des étudiants. On propose plusieurs varientes du travail avec les bandes dessinées aux cours de français, on donne une justification linguodidactique de l'utilisation de la bande dessinée dans l'enseignement du français.
Документ
ТЕОРЕТИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКИХ АНТРОПОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
(Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич, Видавничий дім «Гельветика», 2020) Галаздра Світлана Іванівна
Стаття розглядає поняття антропоніма і антропоніміки, основні проблеми перекладу французьких власних імен (антропонімів) українською мовою. Антропоніми складають основну частину ономастичної системи. Як лексичні елементи, вони несуть соціокультурну інформацію і надають тексту національного окрасу. У статті досліджується лінгвокультурологічний аспект французьких антропонімів, визначені особливості їх становлення, визначена їх історична своєрідність.
Документ
ШИРОКОЗНАЧНІСТЬ ДІЄСЛІВ « РОБИТИ» ТА « БРАТИ» У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
(Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич, Видавничий дім «Гельветика», 2021) Галаздра Світлана Іванівна
В статті розглядаються головні підходи до визначення понять « полісемія» та « широкозначність» в вітчизняній і зарубіжній науці. Розглядається розуміння цих явищ різними науковцями, представленні різні точки зору іноді взаємно протилежні. У статті досліджуються широкозначні дієслова «робити» та «брати», які займають особливе місце в системі французької мови, виконуючи функцію базових індентифікаторів в структурі лексико-семантичних груп. Зазначається, що ці дієслова входять в склад сталевих дієслівно-іменникових словосполучень, семантичним центром яких виступає іменник.
Документ
Methodological Approach to Labor Potential Assessment Based On the Use of Fuzzy Sets Theory
(Науковий вісник НГУ No. 6, 2019. С. 144-149, 2019) Harmider L.D.; Taranenko I.V.; Korotka L.I.; Begma P.O.
Purpose. Substantiation of the methodological approach to the labor potential assessment of industrial enterprises on the basis of the fuzzy logic apparatus application in order to identify problems of using labor potential and provide relevant recommendations for their solution. Methodology. The methodological ground of the research is the classic position and the fundamental works of foreign and domestic scholars, statistics, the results of authors’ research on the problems of enterprise labor potential assessment. Methods of fuzzy sets theory, comparative analysis of abstraction, and generalization of scientific experience of modern theoretical research studies, systematic and comprehensive approach have been applied in the study. Findings. A methodological approach to enterprise labor potential assessment was proposed, numerous experiments on the basis of the international vertically integrated company Interpipe were conducted. The analysis of the results of the enterprise labor potential assessment made it possible to determine the problems of labor potential utilization at industrial enterprises. Originality. The methodological approach to the assessment of the enterprise labor potential utilization on the basis of the fuzzy logic apparatus is improved, which, unlike existing ones, allows integrating both qualitative and quantitative indicators in assessing the labor potential and the movement indicators, significantly improving the efficiency of decision­making under uncertainty and reducing costs upon occurrence of adverse situations. Practical value. The use of a methodological approach to enterprise labor potential assessment on the basis of the fuzzy logic apparatus makes it possible to analyze the labor potential as a multi­elemental object that is closely related to the structured functioning of the enterprise and its capabilities; it provides more accurate assessment of labor potential and informed decision making to increase the level of its use
Документ
Посібник до вивчення дисципліни «Формування мовленнєвих навичок на матеріалі художнього тексту»
(РВВ ДНУ, просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010. ПП «Ліра ЛТД», вул. Наукова,5,м. Дніпро, 49107, 2019-02-18) Галаздра Світлана Іванівна
Cet ouvrage est destiné avant tout aux étudiants en français qui ont acquis le niveau A2, A2+. Le but principal de cet ouvrage est le perfectionnement de la lecture, la compréhension profonde du texte, l’enrichissement du bagage lexical et grammatical des étudiants, l’élargissement de leurs connaissances et la formation de la compétence langagière.