Електронний репозитарій університету ім. Альфреда Нобеля

Електронний архів, науковий (інституційний) репозитарій відкритого доступу до результатів наукових досліджень. Накопичує, зберігає та надає вільний доступ до електронних версій наукових, навчальних та науково-методичних праць спільноти університету

 

Нові надходження

Документ
Development and ways of implementation of the international investment project “Establishing an E-commerce platform for fashion products in Nigeria”
(2024) Adeyemi, Toheeb
This thesis aims to critically explore the development of international investment in Nigeria through the establishment of an e-commerce platform for fashion products. By leveraging the power of technology and digital platforms, this study seeks to understand the potential impact on the fashion industry in Nigeria and the opportunities it presents for international investors. Through a comprehensive analysis of market trends, consumer behavior, and regulatory frameworks, this research provides valuable insights into this venture's potential benefits and challenges. The research focuses on the current state and trends of the Nigerian economy over the past ten years, evaluating its position among the most successful countries in West Africa and its performance in international economic relations. Additionally, the study addresses the challenges the country faces and the existing conditions for organizing small business enterprises that combine investment and job creation for investors. The thesis also includes comprehensive calculations for investment resources. Furthermore, it substantiates the organizational and legal form of the created enterprise, providing calculations of key indicators that assess the investment attractiveness of the proposed project.
Документ
Розробка та шляхи реалізації міжнародного інвестиційного проекту: «Відкриття ресторану в Польщі»
(2024) Анастасія, Назарук
У роботі було проведено аналіз поточного стану економіки Польщі, її зовнішньоекономічної діяльності та інвестиційного клімату. В результаті дослідження встановлено, що Польща стала однією з найшвидше розвиваються економік в Європейському Союзі і має високі темпи приросту ВВП. Весь світ знає РП як постачальника вугілля, чорних і кольорових металів, тканин, сільськогосподарської продукції та харчової промисловості, а також за виробництвом картоплі, яке займає перше місце у світі. Інвестиційний клімат у Польщі є дуже сприятливим, що дозволяє країні залучати значні іноземні інвестиції для свого розвитку. Метою роботи є реалізація міжнародного інвестиційного проекту у сфері відкриття ресторану в Польщі. Проект включає в себе аналіз ринку, розробку бізнес-плану та організацію виробництва, включаючи вивчення споживчих преференцій, конкуренції та тенденцій в галузі моди. Бізнес-план розробляється для оцінки фінансової доцільності проекту та привертання потенційних інвесторів. Він включає в себе розрахунок витрат на обладнання, сировину, персонал та маркетингові витрати. Також розглядаються потенційні ризики та проводиться дослідження шляхів реалізації проекту, включаючи вибір локації для виробництва, розробку логістичних та постачальницьких ланцюгів, планування виробничих процесів та впровадження ефективних систем контролю якості.
Документ
International trade wars in modern economic relations
(2024) Shevchuk, Alina
The thesis is devoted to the study of trade wars in the modern world context. The work examines the prerequisites and causes of the emergence of trade wars in the world economy, includes an analysis of the concept and classification of trade wars, considers the factors contributing to their occurrence, as well as the methods of their conduct. Special attention is paid to the evolution of trade wars and the practice of conducting them in the global economy. Modern examples of international trade wars are considered. The trade war between the United States of America and China is analyzed in detail. The work is designed to provide a deep understanding of the phenomenon of trade wars, their impact on the world economy, as well as to identify possible ways of solving and countering this phenomenon.
Документ
Культурне підґрунтя міжнародного економічного співробітництва
(2024) Фоменко, Валерій
Кваліфікаційна робота магістра аналізує міжнародне економічне співробітництво, фокусуючись на культурному підґрунті відносин між Україною та ЄС. Вона поділена на три розділи: теоретичні та методологічні основи міжнародного співробітництва, аналіз культурного підґрунтя між Україною та ЄС, та дослідження впливу культурного контексту на торгові відносини. Перший розділ містить виклад теорії та методологію міжнародного економічного співробітництва. Другий розділ зосереджений на культурному підґрунті між Україною та ЄС, розглядаючи їх вплив на економічне співробітництво та механізми управління культурними відмінностями. Третій розділ включає аналіз зовнішньоекономічних відносин між Україною та ЄС, використовуючи модель Гофстеде для дослідження культурних впливів на міжнародне економічне співробітництво. Кваліфікаційна робота магістра надає глибокий огляд взаємодії між культурними та економічними аспектами у міжнародному співробітництві, акцентуючи на важливості культурного розуміння у цих процесах.
Документ
Санкції як фактор економічних відносин
(2024) Троценко, Валентина
У роботі проаналізовано сучасний стан міжнародних санкцій, розгляд та вивчення міжнародних санкцій, дослідження передумов виникнення, формування основних тенденцій розвитку міжнародного права в галузі мирного врегулювання спорів та практику реалізації механізму врегулювання у конкретній ситуації. Також роботі розкрито поняття та зміст «санкцій» як примусового заходу у міжнародному праві, досліджено види, форми санкцій, розглянуто проблемні питання санкцій у міжнародному праві.
Документ
International experience of hotel business development and its significance for Ukraine
(International experience of hotel business development and its significance for Ukraine, 2024) Tyshchenko, Marharyta
This paper investigates the international development of the hotel business and its implications for Ukraine. It examines global trends in the hotel industry, including the growth of international hotel chains, their impact on economies and how these can be adapted to the Ukrainian context. The state of the hotel industry in Ukraine is also analyzed. The study identifies international best practices and assesses their applicability to Ukraine. Using a mixed-methods approach, it offers insights into the integration of global best practices into Ukraine's hotel industry. The research finds that Ukraine's hotel business, while facing challenges, has significant potential for growth by adopting international strategies, mainly they are made for implementing these practices in Ukraine to enhance its economic development and tourism competitiveness. Recommendations focus on implementing digital innovations, adopting sustainable practices, enhancing staff training, and advocating for supportive government policies. The thesis contributes valuable insights for stakeholders in Ukraine's hotel industry and offers a foundation for future research in this area.
Документ
Проблеми становлення українських ТНК та їх вплив на економіку України
(2024) Сімонова, Маргарита
В кваліфікаційній роботі розглянуті історія, особливості розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК) у світі, основні теорії, що пояснюють виникнення, а також їхнє сучасне становище у світовому господарстві та вплив на процеси глобалізації. Аналізуючи основні аспекти розвитку українських ТНК та їхнє становище, було виявлено, що вони мають позитивний вплив на експорт, зайнятість, податкові надходження України, але можуть мати негативний вплив на національну економіку, втручаючись у політику та створюючи монопольні умови на своїх ринках. Більш молоді українські ТНК краще адаптовані до сучасних умов, але загалом вітчизняні корпорації потребують більшого розвитку інновацій, що може значно підвищити ефективність їхньої діяльності
Документ
Трудова міжнародна міграція українців масштаби, наслідки та перспективи
(2024) Пилипенко, Микола
Ця дипломна робота присвячена всебічному дослідженню трудової міжнародної міграції українців, з особливим акцентом на аналізі її масштабів, наслідків та майбутніх перспектив. Робота містить детальний огляд історичних тенденцій, сучасного стану та майбутніх трендів, пов'язаних з міграційними процесами в Україні. У першому розділі надається теоретичний огляд міграції, включаючи визначення основних понять та підходів до дослідження міграції. Другий розділ зосереджується на аналітичному огляді поточного стану міграції українців, розглядаючи демографічний профіль мігрантів, основні напрямки переміщення та їх вплив на економіку України та країн прийому. У третьому розділі пропонуються конкретні рекомендації та стратегії щодо поліпшення ситуації з міграцією, включаючи стимулювання внутрішньої економіки, розвиток ринку праці, створення сприятливих умов для повернення мігрантів та інтеграції іноземних робітників. Робота також висвітлює важливість соціального та культурного аспектів міграції, а також розглядає потенційні політичні наслідки.
Документ
Зовнішньоторгівельна політика як фактор реального сектора економіки України
(2024) Назарюк, Ганна
Україна – перспективна країна для розвитку та інвестицій. Наші металургійні та сільськогосподарчі галузі дуже відомі на весь світ. Завдяки українським зерновим культурам багато регіонів світу залишаються ситими. У роботі проведено аналіз як зовнішньоторговельна політика впливає на розвиток реального сектору економіки України, як змінювався імпорт та експорт різних галузей та які фактори впливають на це, і змінюють напрямок розвитку. Досліджено, як наша країна проводить торгівельні заходи, котрі ускладнені військовою агресією. Також, визначено шлях України для вступу в ЄС, та перспективи цього вступу, можливості котрі відкриваються та допомога у відновлюванні країни після збройної агресії. Було проведено дослідження основних глобальних змін в реальному секторі економіки України та порівняний з експортно-імпортною діяльністю європейських країн, та чим наразі українська промисловість та торгівля відрізаєтеся від європейської, які заходи повинні будуть проведені. І як висновок, які пріоритетні заходи повинні бути проведені щоб встановити стабільний розвиток та зробити стрибок у поліпшенні сектора економіки.
Документ
Globalization of the economy through franchising as an effective tool for expanding business
(2024) Maltseva, Daria
The theoretical features of franchising were explored throughout the research, and its critical significance in the process of globalization of economic interactions was established. We investigated scientific approaches to the concept of franchising as well as its historical evolution. Various kinds of franchising and connections were systematized as part of the study, and the role of franchising in the strategic growth of network company at the global level was emphasized. A global study on the success of franchising was conducted, using the international firm KFC as an example. The benefits of franchising are discussed in the context of KFC, and the criteria for potential franchisees are developed. KFC's competitiveness and potential in the context of global integration were evaluated. An international franchising concept has been established with the goal of establishing a network of healthy food restaurants in European nations under the KFC brand. Furthermore, the concept and business model for the expansion of the KFC firm through franchising is offered. A business concept execution plan has been designed, and economic efficiency metrics for the investment project have been determined.