Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку в конфліктних ситуаціях із однолітками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Університет імені Альфреда Нобеля

Анотація

Кваліфікаційна робота присвячена проблемі теоретичного обґрунтування та емпіричного дослідження психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку в конфліктних ситуаціях із однолітками. Гіпотеза дослідження, що виникнення конфліктів серед молодших школярів обумовлено психологічними особливостями дітей і їх схильністю до конфлікту підтвердилася. Аналіз даних після проведення 5 методик діагностики дозволив виявити дітей з психологічними тенденціями до конфліктності і їх стратегії поведінки, що вказало на рівень конфліктності даного колективу молодших школярів. Практична значущість полягає у тому, що отримані результати можуть слугувати теоретичною базою дослідження проблеми педагогічної корекції конфліктності дітей молодшого шкільного віку.

Опис

Qualification work is devoted to the problem of theoretical substantiation and empirical research of psychological features of primary school children. The hypothesis of the study that the occurrence of conflicts among younger students is due to the psychological characteristics of children and their propensity to conflict has been confirmed. Analysis of data after 5 diagnostic methods allowed to identify children with psychological tendencies to conflict and their behavioral strategies, which indicated the level of conflict of this team of primary school children. The practical significance lies in the fact that the results obtained can serve as a theoretical basis for research on the problem of pedagogical correction of conflict in primary school children.

Ключові слова

діти, конфліктні ситуації, конфлікт, конфліктологія, міжособистісні відносини, соціально-психологічної адаптації, children, conflict situations, conflict, conflictology, interpersonal relationships, socio-psychological adaptation

Бібліографічний опис

Зібрання