Відновлення конкурентоспроможності України в глобальній економічній системі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ДВНЗ УДХТУ

Анотація

Сучасний світ побудований на економічних взаємозв’язках, які в свою чергу виступають раціональною реалізацією міжнародного поділу праці. В цьому контексті беззаперечно головною ціллю бідь-якої національної економіки або регіональної економічної системи є прагнення досягти якомога вищого ступеню конкурентоспроможності на тлі динамічних процесів інтернаціоналізації та глобалізації світового господарства. Агресія росії та початок повномасштабної війни значно вплинули на стан конкурентоспроможності України на міжнародних ринках. Проведений аналіз складових показників розрахунку індексу конкурентоспроможності вказав, що в якості орієнтиру потрібно брати не зміни відносно попереднього року – цього вже недостатньо в динамічно зростаючому світовому економічному середовищу – а брати до уваги показники, які є характерними для нашого регіону. В роботі відзначено, що найбільше відставання спостерігається в показниках фінансового сектору та макроекономічній стабільності. Зрозуміло, що ці позиції тісно пов’язані. Тому рекомендовано в першу чергу приділяти увагу оздоровленню саме цих напрямків. Але для динамічного шляху подолання кризи та відновлення конкурентоздатності нашої держави необхідні також зусилля і в приватному секторі та суспільстві. Лише поєднання трьох важелів соціально-економічної системи – держава, підприємництво, громадяни – ми зможемо досягти стійкого економічного розвитку та зайняти гідне місце в глобальній економічній системі.

Опис

The modern world is built on economic relationships, which in turn act as a rational implementation of the international division of labor. In this context, the main goal of any national economy or regional economic system is undoubtedly the desire to achieve the highest possible degree of competitiveness against the background of dynamic processes of internationalization and globalization of the world economy. Russia's aggression and the start of a full-scale war had a significant impact on Ukraine's competitiveness on international markets. The conducted analysis of the component indicators of the competitiveness index calculation indicated that it is not necessary to take changes relative to the previous year as a guideline - this is no longer enough in the dynamically growing global economic environment - but to take into account the indicators that are characteristic of our region. The work noted that the greatest lag is observed in the indicators of the financial sector and macroeconomic stability. It is clear that these positions are closely related. Therefore, it is recommended to pay attention to the improvement of these areas in the first place. But for a dynamic way of overcoming the crisis and restoring the competitiveness of our state, efforts are also needed in the private sector and society. Only by combining the three levers of the socio-economic system – the state, entrepreneurship, citizens – will we be able to achieve sustainable economic development and take a worthy place in the global economic system.

Ключові слова

конкурентоспроможність, глобалізація, реформи, безпека, діджиталізація, макроекономічна стабільність, економічний розвиток, соціально-економічна система

Бібліографічний опис

Задоя О.А. Відновлення конкурентоспроможності України в глобальній економічній системі. Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції з економічних та гуманітарних питань. – У 2-х томах. – Т. ІІ. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2024. С. 42-43.