ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті автором зазначені окремі принципові тези з приводу адміністративно-правового статусу суб’єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Зокрема, визначено, що на сьогодні відсутня одностайність у поглядах вчених-адміністративістів на правовий статус осіб, які приймають участь у провадженні у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Автором підтрима-но тезу про те, що поняття «суб’єкт провадження у справах про адміністративні правопорушення, що пов’язані з корупцією»» є ширшим за поняття «учасники провадження». Акцентовано на тому, що найбільш повним і кон-структивним є підхід, згідно якого пропонується виокремлювати наступні групи учасників провадження у адмі-ністративних правопорушеннях, пов’язаних з корупцією: 1) за наявністю заінтересованості у результатах вирі-шення адміністративної справи: а) заінтересовані особи (сторони, треті особи, їхні представники); б) учасники, які не мають заінтересованості у вирішенні справи (свідок, експерт, спеціаліст, перекладач та інші); 2) за роллю у судовому процесі: а) особи, які беруть участь у справі (сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб); б) особи, які сприяють розгляду справи (свідки, експерти, спеціалісти); в) особи, які обслуговують судовий процес (перекладач, секретар судового засідання, судовий розпорядник). На підставі викладеного, автором обґрунтова-но висновок, що сьогодні правовий статус осіб, які беруть участь у справах про адміністративні правопорушен-ня, пов’язані з корупцією, потребують внесення суттєвих змін до чинної нормативно-правової бази з метою за-безпечення рівного правового становища учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Опис

https://reicst.com.ua/pmtl/article/view/2022-5-01-03

Ключові слова

міністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, Кодекс про адміністра-тивні правопорушення, статус, суб’єкт, учасники провадження

Бібліографічний опис