Академічний огляд

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 83
 • Документ
  СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ НА ЕТАПІ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) ЧЕРКАШИНА, Т.С
  Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України впродовж 2010–2019 рр. і виявлено, що вона не була сталою та мала тенденцію до погіршення. Так, і обсяг прямих (чистих) іноземних інвестицій, і прямих іноземних інвестицій за накопичувальним (наростаючим) підсумком в економіку України зменшився більш ніж удвічі. Також встановлено, що регіональна і галузева структура розподілу прямих іноземних інвестицій є неефективною: здебільшого вони зосереджені у м. Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській і Харківській областях; натомість регіональними аутсайдерами залучення прямих іноземних інвестицій залишаються Вінницька, Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька і Чернігівська області, де питома вага прямих іноземних інвестицій не перевищує 1%. Окрім цього, вказано, що за період 2010–2019 рр. суттєво підвищилася інвестиційна привабливість галузей фінансів, страхування і сфери послуг (на 30,64%, 28,5 та 15,9% відповідно); у той же час обсяг прямих іноземних інвестицій в українську промисловість у відносному значенні суттєво не змінився
 • Документ
  FINANCIAL SUPPORT FOR FOOD MANUFACTURERS – EUROPEAN AND POLISH FOOD QUALITY SYSTEMS
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) BRĄGIEL, ELŻBIETA; ŚLUSARCZYK, BOGUSŁAW; BIENIA, BERNADETTA; BIELAWA, BARTŁOMIEJ; ZYWAR, KARINA; SZELC, PATRYK
  In the European Union and Poland, one of the priorities within the framework of the policy of quality and distinguishing food products is to preserve regional traditions and customs. This is realized through European and Polish food quality systems, which aim to protect specific agricultural products and food, including traditional, regional and ecological food. This protection is based on high quality, a recipe that adds authenticity to products, as well as unique and unchanging character. For several years, there has been a growing interest in the European Union and Poland in high quality products with appropriate markings. The aim of the article was to present European and Polish food quality systems and to indicate the possibility of financial support for food manufacturers within the framework of these systems. Participation of Polish food manufacturers in programs for the development and maintenance of the quality of manufactured products and their distinctions is crucial to exist and stay in the highly globalized and competitive market. The geographical location of our country, rich cultural heritage, culinary tradition and an unpolluted natural environment are the advantages that undoubtedly contribute to the development of these systems. The purpose of supporting food quality systems is also evident by the involvement at the level of the Ministry of Agriculture and Rural Development and in activities of individual regions and entities applying for these quality certificates. It can be assumed (by observing the set requirements and reported needs of customers and available financial support options for food manufacturers) that the quantity of reported products within the framework of European and Polish quality systems will grow and be appreciated by customers and manufacturers
 • Документ
  МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ У СИСТЕМІ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇНИ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) ЗАДОЯ, А.О
  Статтю присвячено дослідженню інформаційного потенціалу міжнародної інвестиційної позиції порівняно з іншими показниками міжнародних розрахунків. Посилення ролі міжнародної інвестиційної позиції країни як джерела інформації щодо зовнішньоекономічної діяльності країни пов’язане, зокрема, з посиленням глобалізації та прискореним зростанням масштабів руху капітальних ресурсів між країнами. У роботі проведено зіставлення платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції, виділено схожість та відмінності цих статистичних звітів. Перш за все, спільним для обох показників є те, що статистичні звіти будуються за принципами подвійних записів та відображають міжнародні грошові потоки. Разом з тим МВФ розглядає платіжний баланс як показник потоку («протягом певного періоду»), а міжнародну інвестиційну позицію – як показник запасу («у певний період часу»). З урахуванням цього слід визнати, що за спільними показниками (наприклад, прямі іноземні інвестиції) міжнародна інвестиційна позиція є більш інформативною. З появою доступу до звітів про міжнародну інвестиційну позицію інформаційна цінність платіжного балансу в частині міжнародного переміщення інвестиційних ресурсів значно зменшилася. Однак це ніскільки не принижує інформаційну цінність платіжного балансу для інших потреб. Лише платіжний баланс може дати узагальнену інформацію про рахунок поточних операцій. Тільки тут можна знайти дані про некомерційні операції з капіталом. Саме платіжний баланс дозволяє обґрунтувати зміни резервних активів.
 • Документ
  ДИЗАЙН-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ПОШУКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) ЛІГОНЕНКО, Л.О
  У статті висвітлено періодизацію розбудови дизайн-менеджменту, який протягом своєї 50-річної історії пройшов складний шлях від методології управління естетикою продукту та корпоративним дизайном, від управління проектуванням до визнання його стратегічним активом бізнес-організацій та основою для пошуку і впровадження інновацій . Сучасна парадигма трактує дизайн-менеджмент як новий підхід до управлінні розробкою нових продуктів та послуг, а також стратегії, організаційної та бізнес-моделі, що, базуючись на методології дизайн-мислення, забезпечує врахування вподобань споживача (користувача) та передбачає його активну участь у процесах пошуку та впровадження різноманітних інновацій. У статті систематизовано теоретико-методологічні основи сучасного розуміння змісту методології дизайн-менеджменту, зокрема розкрито цілі та завдання, функції та результати і розріз 3 рівнів впровадження (операційний, тактичний та стратегічний). З урахуканням міжнародного стандарту BS 7000:2008 «Системи дизайн-менеджменту» визначено можливі суб’єкти дизайн-менеджменту залежно від рівня, кола завдань та організаційних функцій, які виконуються, та пріоритетні сфери використання; розкрито організаційні передумови його успішної реалізації, визначено тригери (спонукальні мотиви) дизайн-процесів.
 • Документ
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СКОРОЧЕННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ ТА SCM НА РИНКУ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) БОЧКО, О.Ю; РОЖКО, Н.Я; ВАСИЛЬЦІВ, Н.М
  Обґрунтовано необхідність скорочення ланцюгів постачання на ринку овочів та фруктів з кількох причин: продукція швидко псується та має короткий термін придатності; зменшення витрат на логістику. Досліджено ланцюг постачання на ринку овочів та фруктів, який включає в себе введення в сільськогосподарське виробництво; сільськогосподарське виробництво садівницької продукції; первинне зберігання та переробку харчових продуктів; дистрибуцію. Здійснено аналіз ланцюгів постачання, орієнтований на усунення бар’єрів на шляху виробництва овочів та фруктів. Встановлено, що скорочення ланцюга постачання на ринку овочів та фруктів забезпечує: істотне поліпшення якості продукції; економію коштів та зниження витрат; збільшення рівня продажів та інвестицій. Доведено взаємозв’язок скорочення ланцюгів постачання та SCM на ринку овочів та фруктів. Мета скорочення ланцюгів постачання: забезпечити, щоб потрібний продукт був у потрібному місці в потрібний час і в потрібній кількості. Основними показниками роботи, які демонструють, наскільки ефективний ланцюг постачання, є: рівень наявності, який відображає дефіцит у точках споживання; запаси. Обґрунтовано застосування SCM, що охоплює весь цикл закупівлі сировини, виробництва і розповсюдження товару та гарантує можливість вирішити декілька завдань одночасно: скоротити цикл планування і збільшити його горизонти; оптимізувати витрати та визначити контрагентів і відповідний обсяг товарів у закупівлі; вивести відносини з постачальниками і суміжними підприємствами в режим реального часу; знизити витрати виробництва. Для реалізації якісної ініціативи щодо ощадливого SCM необхідно розуміти, обговорювати і документувати бізнес-процеси, інструменти та інформаційні системи. Авторами досліджено основні складові скорочення ланцюгів постачання, серед яких система планування поточного та стратегічного попиту на ринку овочів та фруктів для Source, Make, Deliver, Return. Також встановлено, що для скорочення ланцюга постачання необхідна потужна координація.
 • Документ
  BLOCKCHAIN INNOVATIVE TECHNOLOGY AS A COMMUNICATION BASIS FOR THE DIGITAL ECONOMY FORMATION
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) SHVACHYCH, GENNADY; KHOLOD, OLENA; BUSYGIN, VOLODYMYR
  У статті наведено аналіз використання технологій розподіленого реєстру (блокчейн) в різних сферах економіки, фінансів, а також соціально-економічного життя суспільства. Показано, що технологія блокчейн останнім часом викликає безперечний інтерес. Наголошується на тому, що технологія блокчейн є однією з найбільш обговорюваних тем у галузі розвитку цифрової економіки, а увага до цієї технології найближчим часом буде лише зростати. Показано, що на цей час не існує стандартів і правових відносин використання такої технології. З цієї причини деякі серйозні учасники ринку об’єдналися в консорціуми для створення стандартів щодо практичного впровадження і використання цієї технології. У статті аналізуються питання, які стосуються передумов появи технології блокчейн, наводиться її визначення як багатофункціональної інформаційної системи, призначеної для обліку різних активів. Здійснено аналіз значних переваг цієї технології. При цьому розглянуто її недоліки, які на сьогодні ще не усунуто і які потребують окремого дослідження. У статті розкрито перспективи застосування технології блокчейн у різних сферах економіки, фінансів, а також аналізується використання цієї технології в інших сферах життєдіяльності, не пов’язаних з економікою. На основі проведеного дослідження визначено перспективні напрями розвитку технології в Україні та за кордоном. Однак у кожному окремому випадку необхідно встановлювати доцільність, оцінювати ризики, стежити за безпекою, готувати кадри. Обґрунтовано можливість підвищення ефективності функціонування підприємств шляхом використання блокчейну разом з іншими ресурсами підприємства.
 • Документ
  МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ КЛІЄНТСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ДОХОДИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) СЕМЕНОВА, К.Д; ТАРАСЕВИЧ, Н.В
  У статті визначено сутність клієнтського капіталу, його специфіку та значення для економічної діяльності банківських установ. Розглянуто особливості клієнтського капіталу, які характеризують його як відносно стійку систему елементів, що дозволяють сформувати надійні, довгострокові та взаємовигідні відносини банківської установи з клієнтами. Зазначено структурні компоненти клієнтського капіталу банківських установ, до яких відносять: бренд; ділову репутацію; наявність стійкої ресурсної бази; розвинуту мережу каналів продажу банківських продуктів і надання послуг та ін
 • Документ
  ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) СМЕНТИНА, Н.В
  У статті вирішується проблема розробки методики формування економічного профілю добровільно об’єднаної територіальної громади як інструменту забезпечення місцевого економічного розвитку. Відзначено особливості запровадження категорії «профіль громади» в українській науці, на законодавчому рівні держави, а також у практичній діяльності органів місцевого самоврядування. Визначено елементи подібності профілю громади і такої складової стратегічних планів розвитку адміністративно-територіальних утворень держави, як соціально-економічний аналіз. Зазначено основні критерії відмінностей профілю та соціально-економічного аналізу. Запропоновано авторське визначення профілю добровільно об’єднаної територіальної громади. Визначено головну мету формування профілю добровільно об’єднаної територіальної громади та завдання, що орієнтовані на її досягнення. Запропоновано послідовність формування економічного профілю добровільно об’єднаної територіальної громади в розрізі чотирьох етапів та розглянуто особливості цих етапів. Акцентовано увагу на формуванні масиву даних для підготовки аналітичного документа, виділено принципи, на яких має ґрунтуватися формування масиву даних для складання профілю громади. Обґрунтовується доцільність проведення комплексної діагностики поточного стану добровільно об’єднаної територіальної громади з використанням трьох рівнів дослідження: статистичного, соціологічного та стратегічного. Запропоновано структурувати інформацію аналітичного документа в розрізі восьми блоків, таких як: загальна характеристика громади, місцеве економічне середовище, населення, ринок робочої сили, економічна, соціальна та фізична інфраструктура, врядування в громаді. Описано вимоги до змістового наповнення окремих розділів аналітичного документа.
 • Документ
  АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) ЗАДОЯ, О.А
  У роботі проведено аналіз антикризових інструментів, які застосовуються урядами країн у період проходження фаз спаду і депресії середньострокового економічного циклу. Виділено особливості рецесії 2020 р. внаслідок впливу на економічні та соціальні процеси пандемії COVID-19. На підставі цього зроблено висновки про доцільність застосування політики Quantitative Easing (QE) в Україні, визначено модель і основні напрями, проведено аналіз уже існуючих елементів грошового пом’якшення в економіці країни. З огляду на досвід країн світу висунуто твердження про необхідність застосування цілого комплексу антикризових регуляторних інструментів у сукупності з QE, у тому числі спрямованих на зовнішньоекономічний сектор національної економіки. З метою більш ефективного використання регуляторних інструментів запропоновано провести аналіз існуючої політики та альтернативного варіанта з прогнозом розвитку подій на підставі динаміки основних макроекономічних показників.
 • Документ
  ПОПУЛІЗМ ЯК СУЧАСНИЙ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) КЛЮЧНИК, Р.М; НЕВЕСЕЛА, К.О
  У статті проведено аналіз популізму як комплексного політико-економічного феномену. Проаналізовано основні підходи до інтерпретації поняття «популізм». Досліджено мобілізаційний потенціал популізму. Розглянуто економічні вимоги сучасних популістів. На прикладі європейських правих сил доведено успішність популістів у політичній боротьбі за допомогою антимігрантських гасел. Розкрито економічний базис популістських вимог італійських євроскептиків. Наведено приклади «Національного об’єднання» (Франція) та PEGIDA (Німеччина).
 • Документ
  SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF GMO FOOD
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) ŚLUSARCZYK, BOGUSŁAW; GÓRKA, MAŁGORZATA; KROCHMAL-MARCZAK, BARBARA; PUKAJŁO, ANNA
  The paper presents issues related to Genetically Modified Organisms, starting from characterization, through various examples of GM plants, and features that can be obtained through genetic engineering. It describes some of the opportunities and risks that may arise following the introduction of GMOs. Genetically modified organisms (GMOs) are undoubtedly an opportunity for the development of mankind, but they may also prove to be a serious threat. Their introduction to the Polish market is related to meeting many requirements aimed at food safety and human health. Although so far no one has provided evidence that genetically modified food has a negative impact on human life, a special regime has been introduced in this respect
 • Документ
  СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ В КООРДИНАТАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) МАКЕДОН, В.В; ВАЛІКОВ, В.П; КОШЛЯК, Є.Є
  Досліджено нові форми зайнятості та трудових відносин, які з’явилися на світовому ринку праці під впливом цифрової економіки. Визначено, що нові форми праці виступають як організаційно-правовий спосіб та умова використання інтелектуальної праці, що характеризуються відсутністю чи зміною однієї або кількох особливостей класичних трудових відносин, а саме: поява спеціальних трудових договорів, які мають змінити спосіб працевлаштування працівників; гнучкість правового регулювання трудових відносин; зміна уявлень про робоче місце, відхід від звичного розуміння цього елемента організації трудового процесу; можливість використовувати графік роботи, який оптимізує робочий час працівника.
 • Документ
  ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И УЧЕТНОЙ СУЩНОСТЕЙ КАТЕГОРИЙ «ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ» И «ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ»
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) ПИСКУН, Е.С; МАТАЛЫЦКАЯ, С.К
  Проведено исследование понятий «доходные вложения в материальные активы» и «лизинговые операции» с целью раскрытия их экономического и учетного содержания в специальной экономической и справочной литературе, законодательстве Республики Беларусь. Приведены формулировки каждого понятия с разбиением на термины, а также рассмотрены близкие по значению понятия в области ведения лизинговых операций. Для детализации результатов исследования информация была систематизирована в схемы и рисунки с указанием источников. Выявлено, что нормативные документы и специальная справочная литература в сфере бухгалтерского учета и экономики содержат ряд неточностей и неописанных аспектов в части регламентации теоретических основ ведения учета по лизинговым операциям. Путем изучения описанного материала установлено, что категория «доходные вложения в материальные активы» не предусматривается в качестве объекта бухгалтерского учета. Категория «лизинговые операции» практически не представлена в справочной специальной литературе, однако часто используется как специалистами в области ведения учета лизинговых операций, так и законодательными органами, что делает актуальным заполнение трактовкой данного термина. Исследован близкий по значению ряд терминов (операции, банковские операции, кредитные операции, агентские операции и пр.), который раскрывает отдельные особенности, присущие лизинговым операциям по сравнению с описанными схожими формулировками в специальной литературе. Акцент в работе сделан на имеющихся коллизиях, неточностях в терминологии и особенностях, в связи с чем предложены авторские трактовки категорий «доходные вложения в материальные активы» и «лизинговые операции» с точки зрения соответствия требованиям бухгалтерского учета, сочетающего в себе как экономические, так и учетные составляющие.
 • Документ
  ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА: АЛГОРИТМ ТА МЕТОДИКА
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) ВАРЕНИК, В.М; НІКОЛАЙЧЕВА, Г.Ю
  Обґрунтовано необхідність проведення оцінки фінансових планів підприємства. Складання фінансового плану є важливим елементом стабільного фінансового розвитку підприємства. Саме наявність системи фінансового планування та її ефективне функціонування відображає якість фінансових планів. Висока якість фінансового плану перетворює його на дійовий інструмент управління фінансами підприємства. В іншому випадку цей план буде формальним документом, витрати на складання якого будуть невиправданими. При складанні фінансових планів підприємству необхідно дотримуватися низки принципів, серед яких можна назвати такі: ефективність, результативність, збалансованість, інформативність, цілісність, наукова обґрунтованість.
 • Документ
  РЕФОРМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) ТАТАРІНОВ, В.В.; ТАТАРІНОВ, В.С
  Розглянуто значення освіти як найважливішої галузі економіки. Визначено основні проблеми реформування вищої освіти. Подано пропозиції щодо вирішення деяких проблем реформування вищої освіти. Освіта і наука стають найважливішими галузями світової економіки і головними факторами, що забезпечують накопичення людського капіталу. Слабке фінансування освіти і науки в Україні загрожує економічній безпеці країни і не забезпечує накопичення людського капіталу до рівня, необхідного для переходу до економіки знань. З метою забезпечення умов для накопичення людського капіталу державі необхідно: – визнати освіту і науку провідними галузями народного господарства; – визначити перелік пріоритетних наукових напрямів, де можливе створення унікального продукту; – забезпечити випереджальний розвиток освітньої та наукової сфери за рахунок кардинальної зміни фінансування з урахуванням закордонного досвіду, особливо в пріоритетних напрямах; – стимулювати великий бізнес до фінансування освіти і науки; – створити у сфері вищої освіти умови, що забезпечують стимулювання як студентів, так і викладачів на підвищення якості підготовки кадрів; – сприяти залученню засобів масової інформації до процесу популяризації якісної освіти і престижу вчених, інженерів, професорського і викладацького складу ВНЗ; – популяризувати серед молоді престижність і важливість отримання вищої технічної освіти; – пропагувати та підтримувати взаємодію університетської науки та бізнесу.
 • Документ
  СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЄЮ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) ПАВЛОВА, В.А; ХАВРОВА, К.С
  Одним з напрямів сучасного розвитку підприємств і організацій є інтелектуалізація їхньої діяльності як умова ефективності функціонування. Проведений контент-аналіз щодо визначення понять та характеристик «управління» й «управління підприємством» стає підґрунтям щодо висновку про поєднання процесу управління підприємством з його основною метою – розвитком інтелектуалізації його діяльності. За категоріальним аналізом поняття «система управління» підприємства та визначеними ключовими аспектами досліджуваної категорії констатовано, що управління системою є, зокрема, процесом «коригування» всіх її елементів таким чином, що на «виході» отримуються найменші відхилення порівняно із запланованим та фактично отриманим результатами. Встановлено, що принципова відмінність управління інтелектуалізацією діяльності як ресурсом полягає в тому, що одним з результатів діяльності системи поряд з традиційним результатом як продуктом у широкому розумінні є поліпшення якісних характеристик працівників. За основну аксіому взято: вихідними характеристиками інтелектуального вдосконалення працівників є освіта та моральність, що визначають внутрішні цінності індивідів, які у подальшому формують моральні норми економічної поведінки в різних сферах суспільної життєдіяльності.
 • Документ
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) АНДРЕЙЧЕНКО, А.В
  Об’єктивний характер підвищення рівня інтенсивності сільськогосподарської підприємницької діяльності, наслідком якої є накопичення значних відходів, порушує проблему раціонального використання ресурсів. Статтю присвячено розкриттю питань теоретико-методологічного забезпечення розвитку безвідходного виробництва в аграрному секторі з урахуванням національних особливостей та світового досвіду. Встановлено, що об’єктивний характер підвищення рівня інтенсивності ведення агровиробництва, що продукує велику кількість відходів, значно посилює проблему виваженого ресурсокористування. У свою чергу, прискорений розвиток безвідходного виробництва в сільському господарстві стає актуальним для раціонального поєднання ефективності цього бізнесу, екологічної безпеки, соціальної орієнтації.
 • Документ
  АДАПТАЦІЙНІ ТА БІФУРКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) КОРЧЕВСЬКА, Л.О
  Подано експлікацію поняття «економічна безпека підприємства». Розглянуто сутність категорії «механізм», а також відмінності адаптаційного та біфуркаційного механізмів розвитку. Запропоновано введення нового поняття «резистентність економічної безпеки підприємства», що відображає її стійкість як ектропійного фактора до впливу загроз зовнішнього середовища, а саме − надсистеми (країни та галузі) як ентропійного фактора, а також здатність скоординовано реагувати на них.
 • Документ
  СТАН ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) МОСТЕПАНЮК, А.В
  Досліджено сучасний стан державної соціальної політики України, проаналізовано основні нормативно-правові акти, що визначають ключові права та свободи громадян у контексті їх соціального захисту та забезпечення, умови організації надання соціального захисту та соціальних послуг, особливості надання адресної допомоги щодо відшкодування житлових витрат населення, коло осіб та життєві ситуації, коли населення має гарантоване право отримати державну допомогу.
 • Документ
  ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ: ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2020) КЛЮЧНИК, Р.М
  Проведено аналіз основних глобальних проблем сучасності, які чинять вплив на світову економіку. Проаналізовано проблеми перенаселення, бідності, міграції, забруднення довкілля, нераціонального використання природних ресурсів та епідемій. Продемонстровано, що стихійна урбанізація є небезпечною для економічної стабільності, а також створює передумови для значних збитків у випадку катастроф. Розглянуто проблеми багатовимірної бідності у різних країнах світу. Приділено увагу співвідношенню зростання ВВП та чисельності населення. Доведено, що міграція може мати позитивні та негативні наслідки. Розглянуто вплив міграції на ринок праці та політичні процеси. Наведено приклади антисистемних партій як виразника економічних інтересів частини корінного населення країн Європи.