Європейський вектор економічного розвитку

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 62
 • Документ
  Розвиток органічного виробництва через впровадження безвідходного агровиробництва
  (Університет Альфреда Нобеля, 2020) Андрейченко, А.В.
  Провідну роль щодо впровадження в практику господарювання безвідходного агровиробництва відіграє земля як незамінний засіб виробництва та основний ресурс аграрного сектора. Нераціональність та виснажливість використання землі в сільському господарстві викликають необхідність вжиття відповідних заходів щодо захисту земель від деградації. Доведено, що впровадження безвідходного агровиробництва є одним з інструментів, що забезпечує ефективне екологічне землекористування, підвищення родючості ґрунтів, рекультивацію забруднених земель й відтворення земельно-ресурсного потенціалу нашої держави. Встановлено, що впровадження безвідходного агровиробництва сприяє підвищенню інвестиційної привабливості аграрного сектора; скороченню витрат ручної праці; підвищенню врожайності за рахунок поліпшення якості робіт і виконання їх в оптимальні строки; забезпечує створення нових робочих місць та розвиток у селян ініціативи, стає джерелом їх доходів; підвищує продуктивність праці. Інтенсифікація агровиробництва нерозривно пов’язана з проблемою ресурсозбереження, яке полягає у підвищенні ефективності використання ресурсів і всебічній їх економії.
 • Документ
  Determinants of RES implementation in Poland and the European Union.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Ślusarczyk, B.; Lechwar, M.
  The article explores some potential conditions for the introduction of renewable energy sources taking into account the legal, social and institutional aspects. Current research results confirm that in the world there are huge resources of renewable energy sources, especially hydropower, wind power, biomass. Technical progress in the field of renewable energy sources will further increase their use.
 • Документ
  Аналіз особливостей ринку з неповною інформацією за умов нестабільності валютного курсу.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Хасін, В.К.; Момот, В.Є.
  У статті розглянуто особливості конкуренції та ціноутворення на фармацевтичному ринку України на базі динаміки ринку. Розраховано закономірності цінових коливань, їх залежність від курсу валют, розкрито основні причини та механізми, які впливають на ціноутворення. Розраховано потенційні втрати ринку та основні причини і наслідки хаосу в ціноутворенні на ринку з явними ознаками олігополістичної конкуренції та неповною інформацією.
 • Документ
  Приватизація і стан фондового ринку України.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Татарінов, В.С.; Резяпов, К.І.
  У статті розглянуто питання взаємозалежності приватизації та фондового ринку в Україні. Визначено проблеми функціонування фондового ринку. Обґрунтовано рекомендації щодо розвитку ринку цінних паперів.
 • Документ
  Моделювання стратегії маркетингових комунікацій курортно-рекреаційного підприємства.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Романчук, Л.Д.
  У статті визначено, що успішна діяльність курортно-рекреаційних підприємств забезпечується потоками інформації, які формують систему комунікацій. Розглянуто особливості формування стратегії маркетингових комунікацій підприємств курортнорекреаційної сфери у форматі органічного поєднання маркетингових комунікацій. Наведено структурно-логічну послідовність формування маркетингової комунікаційної стратегії курортно-рекреаційного підприємства. Запропоновано методику визначення оптимізованої структури маркетингових комунікацій.
 • Документ
  Важелі державного регулювання фінансової стабільності готельних підприємств.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Проценко, Я.В.
  Визначено важелі державного регулювання діяльності готельних підприємств для забезпечення їх фінансової стабільності, узагальнено світовий досвід податкової регуляторної політики у сфері готельного бізнесу, наведено приклади успішної реалізації державної податкової політики в Україні.
 • Документ
  Формування та розвиток професійного творчого мислення менеджерів: методологічний аспект.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Пікалов, В.Л.; Глуха, Г.Я.
  Одне з найважливіших завдань сучасної вищої школи полягає в оволодінні новітніми освітніми технологіями, які сприяють не тільки розвитку в студентів знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності, а й формуванню найважливіших якостей особистості, що забезпечують творчий підхід до результативного і ефективного виконання професійних обов’язків. Іншими словами, навчання має бути спрямоване не тільки на освоєння майбутньої професії, а й на формування і розвиток творчого мислення, що сприяє, у свою чергу, становленню особистості, здатної до саморозвитку.
 • Документ
  Сучасні економіко-управлінські аспекти діяльності українських машинобудівних підприємств.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Костюк, М.Г.
  У статті обґрунтовано необхідність систематизації теоретичних підходів до визначення сутності економіко-управлінського механізму промислового підприємства. Проаналізовано поняття економічного та організаційного механізмів як окремих складових системи управління підприємством. Визначено вплив організаційно-економічного механізму на діяльність машинобудівного підприємства. Акцентовано увагу на тому, що для забезпечення результативності роботи організаційно-економічного механізму необхідно враховувати особливості його функціонування на машинобудівних підприємствах.
 • Документ
  Де створюється ВВП, або Індустріалізація чи деіндустріалізація?
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Задоя, А.О.
  Статтю присвячено аналізу тенденцій у структурі створення ВВП та структурі зайнятості. Об’єктом дослідження обрано шість груп країн залежно від їх рівня розвитку. Обґрунтовано використання показника відносної продуктивності праці як відношення питомої ваги сфери діяльності у створенні ВВП до питомої ваги зайнятих у відповідній сфері. Виявлено суттєві відмінності у структурних зрушеннях економіки країн залежно від показника ВВП на душу населення. У світовій економіці можна спостерігати дві протилежні тенденції: якщо в одному її секторі відбувається деіндустріалізація, спрямована на формування постіндустріального суспільства, то в іншому набирає темпів індустріалізація, яка проявляється через зростання ролі промисловості у створенні ВВП та як сфери зайнятості населення.
 • Документ
  Контроль впровадження стратегії сталого розвитку на промисловому підприємстві.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Гончар, В.В.; Філіпішина, Л.М.
  Обґрунтовано необхідність дотримання промисловими підприємствами в сучасних умовах принципів сталого розвитку. Запропоновано ключові показники контролю ефективності впровадження системи управління сталим розвитком промислового підприємства, моніторинг яких необхідно здійснювати за періодами один, три та десять – дванадцять років. Проведено групування металургійних підприємств за внутрішніми факторами діяльності, які обумовлюють розвиток та зміни в діяльності підприємств, що дозволяє виявити закономірності й тенденції розвитку господарюючих суб’єктів у межах певної групи. Запропоновано запровадження комплексу заходів у межах програми сталого економічного розвитку промислового підприємства, а саме: формування інформаційно-аналітичних показників, розрахунок індексів стійкості, формування шкали оцінювання, розрахунок групових показників стійкості. Усе це сприятиме зростанню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку.
 • Документ
  Трудности создания и особенности поддержки ассортиментного ряда предприятий.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Белименко, С.С.
  В статье предложена последовательность этапов создания и поддержки авторского ассортиментного ряда в условиях неопределенности и ограниченности ресурсов с учетом субъективных предпочтений собственника промышленного предприятия. Предложенная структура системы визуализации показателей предприятия может быть реализована на основе «Кокпит» «Инталев: Корпоративный навигатор» и позволяет контролировать основные показатели ассортиментного ряда предприятия.
 • Документ
  Аналіз шляхів підвищення ефективності виробництва.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Швачич, Г.Г.; Холод, О.Г.; Чумак, Т.В.
  У статті основну увагу приділено таким показникам результатів діяльності підприємства, як прибуток і рентабельність, що відображають економічну ефективність суб’єкта господарювання, фінансовий стан та проблеми його економічного розвитку. Показано приоритетні напрями діяльності підприємства, які спрямовано на вдосконалення техніки i технології на базi сучасних наукових розробок з метою зниження енерго- i матерiаломiсткостi, а також на підвищення якості трубної продукції. Вказані ключові шляхи підвищення прибутку та рентабельності. Виявлено фактори збільшення доходу, що дозволяє підприємству успішніше здійснювати свою діяльність.
 • Документ
  Щодо політики забезпечення економічного зростання за умов досягнення рівноваги.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Удовиченко, К.А.
  Розглянуто напрями державної політики щодо забезпечення економічного зростання національної економіки. Досліджено позицію України за Індексом глобальної конкурентоспроможності й передумови формування політики стосовно зростання основних економічних показників. Проаналізовано тенденції змін попиту та пропозиції. Запропоновано два напрями формування політики забезпечення економічного зростання національної економіки за умов досягнення рівноваги: структурна й стабілізаційна.
 • Документ
  Корпоративне управління та корпоративний менеджмент туристичного підприємства.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) М’ясоїд, Г.І.
  Шляхом аналізу наукової літератури розмежовано поняття «управління» та «менеджмент», «корпоративне управління» та «корпоративний менеджмент». Виявлено, що види менеджменту є спільними в туристичних підприємствах, які мають різні організаційно-правові форми. Зроблено спробу конкретизувати сутність понять управління та менеджменту в галузі туризму з метою їх подальшого вивчення.
 • Документ
  Теоретичні аспекти інноваційного маркетингу та маркетингу інновацій.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Мостова, А.Д.
  Статтю присвячено дослідженню понять інноваційного маркетингу та маркетингу інновацій у сучасній науковій літературі. Обґрунтовано актуальність інноваційного типу розвитку та його відмінності від традиційного. Доведено вплив інновацій на ефективність маркетингової діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання. Розкрито позиції щодо підходів до трактування маркетингу інновацій. Дано авторське визначення маркетингу інновацій та інноваційного маркетингу.
 • Документ
  Заощадження домогосподарств та їх трансформація в інвестиційні ресурси.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Мітал, О.Г.
  Проаналізовано масштаби та динаміку змін заощаджень домогосподарств в Україні. Досліджено мотиви заощаджувальної діяльності населення. Визначено найбільш перспективні форми трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси. З’ясовано, що основну роль у мобілізації заощаджень населення відіграють банки. Разом з тим потенціал інститутів спільного інвестування використовується недостатньо. У дослідженні виявлено проблемні аспекти у цій сфері та запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Шляхи вдосконалення системи управління операційною діяльністю торговельного підприємства.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Мішустіна, Т.С.; Пробко, І.Б.
  Розглянуто систему управління операційною діяльністю торговельного підприємства та подано рекомендації щодо вдосконалення управління, досліджено структуру персоналу, залежність товарообігу від плинності кадрів, причини плинності кадрів. Запропоновано напрями вдосконалення системи корпоративного управління персоналом, які дозволять оптимізувати чисельність персоналу, що значно зменшить витрати на оплату праці без погіршення операційної складової торговельного процесу.
 • Документ
  Організаційне забезпечення реструктуризації промислових підприємств.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Македон, В.В.; Валіков, В.П.; Бондар, В.П.
  Визначено складові організаційного забезпечення реструктуризації промислових підприємств, які мають гарантувати стратегічну стійкість в умовах нестійкого зовнішнього середовища. Доведено, що реструктуризація підприємства може здійснюватися за еволюційним, превентивним або кризовим напрямом, які забезпечують повернення або утримання підприємства в статусі економічно стабільного. Запропоновано класифікацію видів реструктуризації за рядом організаційно-економічних ознак, які визначають спектр управлінських можливостей менеджменту підприємства у напрямі трансформацій та стратегічних змін діяльності. Визначено концепції реструктуризації підприємств за факторами причин, напрямів і видів перетворень.
 • Документ
  Розробка системи управління розвитком старопромислових регіонів України на основі досвіду країн ЄС.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Лимонова, Е.М.
  Досліджено особливості розвитку старопромислових регіонів (СР) Австрії, Польщі та Чехії. Розроблено систему управління розвитком СР, яка може бути застосована для регіонів України. Головними сферами управління розвитком СР визначено: інноваційну, соціальну, екологічну, виробничу, сферу послуг, зв’язків та освіти.
 • Документ
  Проблеми інноваційного розвитку підприємств та його особливості в Україні.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Дубінський, С.В.; Щербініна, Т.О.
  Розглянуто особливості інноваційного розвитку підприємств та визначено необхідні умови для ефективного використання та застосування всього інструментарію сучасних інновацій. Досліджено еволюцію наукових підходів до інноваційного розвитку та проаналізовано фактори, які найбільш принципово впливають на успішність застосування інновацій. Також розглянуто особливості інноваційного розвитку на підприємствах України.