Нобелівський вісник

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Шкура, І.С.
  При дослідженні як теоретичних, так і практичних аспектів соціально відповідального інвестування, виявлено проблему відсутності уніфікованого поняття соціально відповідальних інвестицій у світі. Це є визначальною рисою не тільки наукових досліджень у цій сфері, а й аналітичних підходів міжнародних організацій та консалтингових компаній. Поряд з тим існує багато термінів, які використовують як синонімічні: «відповідальні інвестиції», «інвестиції впливу», «етичні інвестиції», «зелені інвестиції», «інвестиції, орієнтовані на цінності». Проведені дослідження виявили, що терміни «соціально відповідальні інвестиції» та «соціально відповідальне інвестування» еволюціонують під впливом нагальних проблем розвитку людства. Здійснено аналіз синонімічних термінів та виявлено більш загальні терміни у практиці використання. За результатами дослідження запропоновано визначення соціально відповідальних інвестицій.
 • Документ
  Стадії відтворення економічних інтересів акторів в умовах їх динамічної трансформації.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Смєсова, В.Л.
  Розглянуто теоретичні аспекти функціонування моделі відтворення економічних інтересів акторів. Обґрунтовано зміст основних стадій відтворення економічних інтересів, розкрито основні взаємозв’язки і взаємозалежності між ними. З’ясовано механізми підтримання стійкості відтворення економічних акторів в умовах їх динамічної трансформації.
 • Документ
  Світові тенденції нагромадження багатства як відображення реалізованого потенціалу розвитку сучасних макроекономічних систем.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Сілантьєв, О.І.
  Розраховано показники динаміки та досліджено регіональну структуру номінального та реального ВВП, абсолютних чистих та скоригованих чистих заощаджень, сукупного, медіанного, фінансового та нефінансового багатства, багатства на одну дорослу особу і проведено аналіз отриманих результатів. У короткостроковому (2015–2016 рр.) та довгостроковому (2006–2016 рр.; 1980–2016 рр.) періодах виявлено позитивну тенденцію зростання багатства у світі. Об’єктивність оцінки даних дозволила обґрунтувати можливість виникнення обережного прогнозу зберігання позитивної тенденції зростання світового багатства протягом наступних 5–6 років (2016–2022 рр.). Виявлено поступове зростання частки країн, що розвиваються, у структурі світового багатства, що викликане високими темпами приросту їх номінального ВВП та сукупного багатства
 • Документ
  Удосконалення системи мотивації персоналу туристичних компаній України в контексті зарубіжного досвіду та культурологічної перспективи.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Мединська, С.І.
  У статті розглядається питання дослідження шляхів удосконалення мотивації персоналу туристичних компаній України в контексті міжнародного досвіду та впливу культурологічних факторів. Проаналізовано змістову та процесуальну теорії мотивації персоналу з класифікацією основних внутрішніх та зовнішніх мотивів та методами впливу на них з боку туристичних компаній, а також визначено культурологічні фактори, які відіграють критичну роль у мотивації персоналу, на основі моделей, запропонованих Г. Хофстедом та Е. Холлом.
 • Документ
  Social Institutions and Economic Growth.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Mahdich, A.; Kravchenko, R.
  The article highlights the issue of influence of social institutions on economic growth and development. The author investigated evolution of the concept of a social institution, considered elements and functions of social institutions. The analysis has revealed the channels of possible influences of social institutions on economic growth and development.
 • Документ
  Варіанти інтеграції економіки України з економікою ЄС.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Кузьмінов, С.В.; Лимонова, Е.М.
  У статті розглядаються три варіанти інтеграції України з європейським економічним простором. Досліджується динаміка торгівлі України з Німеччиною, Польщею та Італією. Виявлено напрями, переваги та недоліки кожного з варіантів включення України до системи європейських економічних зв’язків.
 • Документ
  Формирование стратегии повышения уровня использования производственного потенциала предприятия на основе объектно-ориентированного подхода.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Крамаренко, Г.А.; Костюк, М.Г.
  Статья посвящена методическим аспектам формирования стратегии повышения уровня использования производственного потенциала машиностроительного предприятия на основе объектно-ориентированного подхода. Обосновывается необходимость решения проблемы выхода из депрессивного состояния, в котором оказалось отечественное машиностроение. Рассмотрены современные тенденции и проблемы, связанные с использованием объектноориентированного подхода. Излагаются основные принципы объектно-ориентированного подхода, разработанные на основе общесистемных понятий автоматизации научных исследований. Анализируются модели деятельности предприятия (бизнес-процессы).
 • Документ
  Сучасні тенденції дезінтеграційних процесів у ЄС.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Задоя, А.О.; Боцула, А.П.
  Статтю присвячено дослідженню дезінтеграційних настроїв у країнах Європейського Союзу. Проаналізовано наслідки референдумів у Греції, Швейцарії та Великій Британії. Досліджено процедуру виходу Великої Британії з ЄС та проблеми, які пов’язані з ним. Визначено можливий вплив Brexit на посилення дезінтеграційних настроїв в інших країнах.
 • Документ
  Визначення стратегії фінансового забезпечення відтворення основних засобів машинобудівних підприємств.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Євтушенко, О.А.
  Виділено моделі фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств машинобудування. Розглянуто стратегічні напрями розвитку відтворення основних засобів машинобудівних підприємств. Проведено поділ машинобудівних підприємств за моделлю фінансового забезпечення відтворення основних засобів та стратегічним балансом потенціалу машинобудівних підприємств.
 • Документ
  Економічна безпека підприємства в концепті процесного управління.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Валіков, В.П.; Македон, В.В.
  Визначено ключові складові системи економічної безпеки підприємства, на які припадає найбільший вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Встановлено складові бізнес-процесів функціонування підприємства, з боку його комерційних контрагентів, персоналу та фінансів. Проведено декомпозицію стратегічної економічної безпеки підприємства як об’єкта управління. Розроблено онтологічну модель забезпечення комплексної стратегічної економічної безпеки. Запропоновано при забезпеченні стратегічної економічної безпеки підприємства виділяти як складові наявність об’єкта, що наражається на небезпеку, і факторів, які мають загрозливу дію на безпеку об’єкта
 • Документ
  The vital cycle of the organizational culture of the trading enterprises.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Biliavskа, Y.
  Approaches are already analyzed for interpretation of the essence of the concept of the organizational culture. It was offered the author’s concept of the designation stage of the vital cycle of organizational culture on the trading enterprises. By the export, evaluation methods defined the groups for identifying the effectiveness of the enterprise’s activity and the level of the accomplishment of the organizational culture. In this article, there are ways which are defined for the formation of the organizational culture. Appeared the algorithm of the methodical approach for the program of the formation balanced organizational culture of the trading enterprises. Already formed the main recommendations of the increasing the effectiveness of the activity of the enterprises by the trading ways for the refinement of the organizational culture.
 • Документ
  L’influence de la transnationalization sur la formation du marche agricole de l’Ukraine.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2018) Pruchkivska, E.; Riabenko, G.; Chernomaz, K.
  Dans les conditions actuelles, le processus de transnatsionalization a considérablement renforcé l’interdépendance entre les pays, intensifié la division internationale du travail, la spécialisation et la coopération des économies nationales. La concurrence mondiale a établi des exigences strictes pour choisir les formes de transnatsionalization les plus efficaces et les moins coûteuses. Aujourd’hui, la stratégie des STN est effectuéé par une combinaison rationnelle de formes d’investissement et de noninvestissement de la transnatsionalization, ce qui a entraîné le développement rapide des alliances mondiales dans l’économie mondiale. L’Ukraine n’a pas encore pleinement ressenti l’influence des STN sur la production nationale. Parce que l’ampleur de leurs activités sur le territoire du pays est nettement inférieure à celle des autres pays.
 • Документ
  Фінансова безпека банківської діяльності: сучасні аспекти діагностики.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2018) Пестовська, З.С.
  Стрімке скорочення кількості українських банків негативно вплинуло на економіку України через погіршення платоспроможності підприємств та зростаючу недовіру населення до банківської системи. У закордонних наукових та практичних джерелах фінансова безпека (в тому числі банківська) найчастіше сприймається з точки зору захисту даних клієнтів та протидії шахрайству і хакерським атакам. Більшості закордонних банкірів, напевно, й на думку б не спало захищатися від власного центрального банку. Саме тому, з нашої точки зору, у законодавстві та практичній діяльності банківських систем розвинутих країн не знайшлося норм щодо скасування ліквідації банку та відновлення його діяльності. Тому наукові дослідження, спрямовані на вдосконалення систем ідентифікації та протидії банків зовнішнім та внутрішнім загрозам є актуальними як для керівництва окремих банків, так і для підвищення фінансової грамотності населення.
 • Документ
  Hierarchy modeling of the threats of regional economic security.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2018) Pavlova, V.; Ivanova, N.
  Визначено основні загрози регіональній економічній безпеці в сучасних умовах господарювання. Проаналізовано зв’язки між основними загрозами економічній безпеці регіонів України. Проведено систематизацію виявлених загроз за допомогою математичного моделювання. Визначено ступінь впливу та виявлено найбільш суттєві загрози регіональній економічній безпеці. Створено ієрархічну структуру загроз регіональній економічній безпеці з метою забезпечення раннього їх запобігання та реагування на загрози.
 • Документ
  Particularites d’audit en France: adaptation de l’experience Francaise aux conditions de l’economie domestique.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2018) Onіshchenko, V.; Holovchenko, Y.
  L’audit en Ukraine évolue depuis son indépendance, mais même aujourd’hui il nous reste quelques sujets de préoccupation, notamment la place de l’audit dans le système des sciences économiques, sa définition, son sujet, ses méthodes et sa normalisation. En raison des modifications importantes introduites dans la loi ukrainienne « Sur l’audit des rapports financiers et des activités d’audit » [1] et du passage aux normes d’audit internationales, de nombreuses questions se posent quant à l’application de ces dernières.
 • Документ
  Особливості функціонування ринку праці України в сегменті малого та середнього бізнесу.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2018) Куцеволова, М.В.
  Відновлення української економіки неможливе без ефективного функціонування ринку праці. Враховуючи воєнно-політичну та економічну ситуацію в Україні, досягти покращання ситуації на ринку праці можливо шляхом розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) та збереженням потенціалу людей-професіоналів, які є двигуном, що рухає економіку держави вперед. Основними перешкодами на шляху збільшення виробництва МСБ є високі витрати на енергозабезпечення та виробництво, коливання обмінного курсу, низький попит, високе податкове навантаження. Це сприяє неформальній виплаті заробітної плати, що порушує конкуренцію. Корупція також залишається серйозною проблемою в Україні, що обмежує іноземні інвестиції у МСБ. Існують проблеми правового регулювання ринку праці в результаті поширення нестандартних форм зайнятості серед найманих працівників суб’єктів підприємництва, самозайнятих осіб та населення України загалом.
 • Документ
  Удосконалення системи управління збутовою і асортиментною політикою торговельних підприємств.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2018) Курінна, І.Г.; Рябик, Г.Є.; Білоброва, О.В.
  У сучасній ринковій ситуації кожне торговельне підприємство опиняється в досить складних умовах. Щоб вижити і успішно функціонувати, підприємству вже недостатньо просто реалізовувати продукцію в максимально можливому обсязі. Важливо цю продукцію грамотно представляти в асортиментній групі і в належному сегменті ринку. Особлива роль збуту в управлінні торговельним підприємством зумовлює постійний пошук нових методів його вдосконалення, одним з яких є перегляд існуючих і розробка нових оптимальних інструментів управління збутовою і асортиментною політикою.
 • Документ
  Застосування рольового підходу та хмарних технологій до вирішення актуальних завдань сучасного наукового менеджменту.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2018) Момот, В.Є.; Литвиненко, О.М.
  Одна з проблем сучасного менеджменту в глобалізованому економічному просторі, що зазвичай виникають під час реалізації зусиль, спрямованих на стратегічний розвиток організації, є опір змінам, адже впровадження будь-яких стратегічних кроків призводить до радикальних перетворень, що можуть торкатися навіть підходів до ведення бізнесу [1]. Опір змінам є надпотужним фактором, що стримує розвиток організацій, тобто виникає парадоксальна ситуація, коли зусилля, які викликані саме необхідністю розвитку організації, у кінцевому рахунку спроможні спричинити гальмування такого розвитку. Значна кількість дослідників вбачають сильну корпоративну культуру одним з факторів, що може допомогти у вирішенні цього парадоксу [2–4]. Дійсно, якщо організація має сильну корпоративну культуру, спрямовану на інновації та розвиток, наприклад, культуру, що можна класифікувати, як адхократію, за Камероном та Куїном [5], то теоретично вона спроможна знаходити протидію силам інерції, які спричинюють опір змінам. Необхідно лише знайти достатньо потужний канал впливу, завдяки якому сильна організаційна культура компанії буде допомагати подолати інерцію.
 • Документ
  Зміна впливу економічних циклів на економіку України.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2018) Задоя, О.А.
  У сучасному світі вже ні в кого не викликає сумніву таке явище, як циклічний розвиток економіки. Досить сильні коливання макроекономічних показників через певні проміжки часу спостерігаються вже 170 років. Вивченням цього питання свого часу займалися К. Кларк, У. Мітчел, К. Маркс, Н. Кондратьєв, Й. Шумпетер, П. Самуельсон та ін. У спрощеному поясненні явище «економічний цикл» являє собою чергування фаз пожвавлення – підйому – спаду – депресії, викликаних різною економічною активністю суб’єктів національного і світового ринків, що призводить до періодичного перевищення пропозиції товару над попитом (надвиробництво). Слід зазначити, що економічні цикли розглядаються вченими у різних часових рамках: короткострокові (2–3 роки), середньострокові (6–13 років), довгострокові (48–55 років). Найбільш загальноприйнятим підходом у світовій економічній науці є спостереження і вивчення середньострокових циклів.
 • Документ
  The role of the state in the context of the global dimension of economic development.
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2018) Zadoia, A.; Shepotko, K.
  Among the key topics of the current World Economic Forum (WEF) in Dagos was presented a new methodology for assessing the development of countries – the index of inclusive development. According to WEF experts, the new approach is more complex: it allows taking into account not just traditional macroeconomic indicators and judging on their base about the stability and high rates of the country’s development. It is also necessary to consider the wellbeing of all sections of the population and the quality of their life. The proposed system of calculations radically changes the alignment of forces on the economic map of the world. According to the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), inclusive growth is an economic development in framework of which we may observe equal opportunities for all segments of the population and equitable distribution of material or nonmaterial goods in society to improve its welfare [1].