Кафедра міжнародного маркетингу

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 179
 • Документ
  Methodological Approach to Labor Potential Assessment Based On the Use of Fuzzy Sets Theory
  (Науковий вісник НГУ No. 6, 2019. С. 144-149, 2019) Harmider L.D.; Taranenko I.V.; Korotka L.I.; Begma P.O.
  Purpose. Substantiation of the methodological approach to the labor potential assessment of industrial enterprises on the basis of the fuzzy logic apparatus application in order to identify problems of using labor potential and provide relevant recommendations for their solution. Methodology. The methodological ground of the research is the classic position and the fundamental works of foreign and domestic scholars, statistics, the results of authors’ research on the problems of enterprise labor potential assessment. Methods of fuzzy sets theory, comparative analysis of abstraction, and generalization of scientific experience of modern theoretical research studies, systematic and comprehensive approach have been applied in the study. Findings. A methodological approach to enterprise labor potential assessment was proposed, numerous experiments on the basis of the international vertically integrated company Interpipe were conducted. The analysis of the results of the enterprise labor potential assessment made it possible to determine the problems of labor potential utilization at industrial enterprises. Originality. The methodological approach to the assessment of the enterprise labor potential utilization on the basis of the fuzzy logic apparatus is improved, which, unlike existing ones, allows integrating both qualitative and quantitative indicators in assessing the labor potential and the movement indicators, significantly improving the efficiency of decision­making under uncertainty and reducing costs upon occurrence of adverse situations. Practical value. The use of a methodological approach to enterprise labor potential assessment on the basis of the fuzzy logic apparatus makes it possible to analyze the labor potential as a multi­elemental object that is closely related to the structured functioning of the enterprise and its capabilities; it provides more accurate assessment of labor potential and informed decision making to increase the level of its use
 • Документ
  Trends in Digital Marketing in the Context of Information Society Development.
  (Postmodern Openings, 2022) Shevchenko V.; Taranenko I.; Yaremenko S.; Mishustina T.; Poprotskyy O.; Mostova A.
  This article examines the trends of digital marketing in the context of information society development. Under the influence of informatization of society, the spread of innovative development of the economic environment are transformed all its components, including changing approaches to marketing, which uses more and more digital opportunities to increase its efficiency. In society, specific relationships are formed associated with the search, receipt, transmission, production and dissemination of information using information technology. Under the influence of informatization of society, the contemporary consumer and his requirements are changing, which is reflected in marketing activities. The reaction to the growing role of social networks and communities in consumer buying behavior was the formation of crowd marketing. Digital marketing is a contemporary tool for promoting a product, brand or brand through digital channels, and also uses a number of techniques that allow you to reach your target audience even in an offline environment. Digital marketing means that consumers, customers or society at large can access any information they need. Today, digital marketing is becoming an increasingly important tool for promoting almost any type of product compared to traditional marketing.
 • Документ
  Використання маркетингових інструментів просування санаторно-курортних послуг
  (Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 27. Електронне видання, 2019) Тараненко Ірина Всеволодівна; Задоя Михайло Юрійович; Прибиткова Юлія Миколаївна
  Протягом 2008-2017 років на ринку санаторно-курортних послуг спостерігаються негативні тенденції щодо зменшення як кількості санаторно-курортних закладів, так і кількості споживачів, що обумовлено низкою ринкових та неринкових факторів. До факторів, що стримують розвиток ринку санаторно-курортних послуг в Україні, слід віднести недостатнє маркетингове забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів, в т.ч. недосконалу систему маркетингових комунікацій та просування послуг. Слід приділити першочергову увагу залученню клієнтів, які придбають санаторно-курортні путівки за власні кошти, порівняно з тими, що отримують путівки через Фонд соціального страхування. На основі проведеного аналізу профілю клієнта санаторія, який придбає путівку за власні кошти, зроблено висновок, що такі клієнти є активними користувачами Інтернет і соціальних мереж. Запропоновано запроваджувати цифрові технології просування в систему інтегрованих маркетингових комунікацій санаторіїв України, поширювати взаємодію санаторно-курортних закладів з ринковими посередниками (туристичні фірми, online-отельєри) з метою залучення клієнтів, які придбають путівки за власні кошти.
 • Документ
  Механізми реалізації глобальних стратегій інноваційної конкурентоспроможності
  (Економічний простір, № 141, 2019, сс. 113-126, 2019) Тараненко Ірина Всеволодівна
  В статті досліджено проблему, що стосується розробки механізмів реалізації глобальних стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн на базі взаємодії інноваційного та інтеграційного факторів конкурентоспроможності з використанням сучасних інструментів стратегічного управління. Розвиток світової торгівлі, міжнародного інвестування, глобальних виробничих та збутових мереж транснаціональних корпорацій, міжнародних коопераційних зв’язків тощо створюють сприятливі можливості для формування і посилення інтеграційно-інноваційних конкурентних переваг, які стають визначальним фактором підвищення інноваційної конкурентоспроможності. З метою визначення ефективних механізмів реалізації глобальних стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн виокремлено типи стратегічних геопросторових моделей інноваційної конкурентоспроможності країн, надано їх особливості та характеристики. Обгрунтовано, що найбільш ефективною для країн, що розвиваються, в тому числі – для України, є інтерактивна модель інноваційної конкурентоспроможності. Імплементація такої моделі має відбуватись на засадах багатовекторної інтеграції країн з різними рівнями інноваційного потенціалу. Складено стратегічну карту, яка дозволяє конкретизувати шляхи реалізації поставлених цілей за рахунок ефективного використання інноваційного потенціалу, та забезпечити підвищення інноваційної конкурентоспроможності країни в глобальному середовищі до визначеного цільового рівня.
 • Документ
  Протекціонізм і скорочення глобалізації: тимчасове явище або довгостроковий тренд?
  (Економічний простір, №135, 2018, сс. 82-92, 2018) Тараненко Ірина Всеволодівна
  Досліджено вплив циклічних, структурних, інституційних та інноваційних факторів на глобалізацію з метою прогнозування динаміки глобалізаційних процесів. Дана стаття є продовженням серії публікацій автора з проблем сучасної економічної політики і поширення протекціонізму в сучасних умовах глобалізації, започаткованої в попередньому номері збірника наукових праць «Економічний простір». Під час світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. відбулася синхронізація дії названих факторів у напрямку, протилежному вектору глобалізації. З метою прогнозування тенденцій світової глобалізаційної динаміки досліджено залежність між рівнем глобалізації та інноваційного розвитку країн. За допомогою економетричного моделювання виявлена тенденція до уповільнення глобалізації, та отримано прогноз щодо скорочення глобалізації за рахунок впровадження протекціоністських заходів, по мірі зростання інноваційної спроможності країн. Показано, що такий прогноз стосується найбільш інноваційно розвинутих країн, які мають більшу самодостатність. Втім, вірогідним є прискорення темпів глобалізації для названих країн з переходом до наступного «великого циклу». В межах більш високих технологічних укладів формуються фактори, здатні забезпечити глобалізаційний розвиток на якісно новій основі. Водночас для менш інноваційно розвинутих країн зберігається можливість для одночасного підвищення показників інноваційності та рівня глобалізації. Тому країни, що зараз розвивають свій інноваційний потенціал, найближчим часом будуть виступати двигунами глобалізаційних процесів.
 • Документ
  Динаміка глобалізаційних процесів у контексті сучасних тенденцій міжнародної eкономічної політики
  (Економічний простір, №134, 2018, сс. 56-69, 2018) Тараненко Ірина Всеволодівна
  Стаття присвячена дослідженню змісту і динаміки сучасних глобалізаційних процесів, які відбуваються в умовах впровадження неопротекціонізму в економічну політику багатьох країн. Показано, що скорочення кількісних показників глобалізації протягом 2008-2015 рр. обумовлено, перш за все, скороченням економічної, переважно – торгової глобалізації, внаслідок як суттєвого уповільнення міжнародних потоків товарів, капіталів і людей (економічна глобалізація de facto), так і протекціоністських заходів економічної політики (економічна глобалізація de jure). Обґрунтовано позицію автора про безпідставність твердження про поширення «нового протекціонізму» як початок «деглобалізації». Висока залежність глобалізації від циклічності і кон’юнктури світової економіки, а також сильна кореляція глобалізаційних процесів з великими хвилями Кондратьєва дозволяє пояснити скорочення глобалізації на тлі протекціоністської політики входженням світової економіки у спадну фазу великого циклу, а також припустити повернення до свободи торгівлі та прискорення темпів глобалізації з переходом до висхідної фази циклу.
 • Документ
  Вплив міграції з України на європейські економіки під час війни з росією
  (Академічний огляд. 2023 №1 (58) с. 242-252. DOI: 10.32342/2074-5354-2023-1-58-18, 2023) Лимонова Ельвіна Миколаївна; Ключник Руслан Максимович; Тараненко Ірина Всеволодівна
  Війна в Україні може перешкодити економічному відновленню Європи. Російське вторгнення спричинило масштабну гуманітарну кризу – майже сім мільйонів українців покинули країну. Конфлікт і пов’язані з ним санкції призвели до порушення експорту з регіону таких товарів, як метали, продовольство, нафта і газ, підштовхнувши інфляцію до рівня, якого не бачили десятиліттями. Очікується, що реальне економічне зростання в Європейському Союзі впаде значно нижче 3% у 2022 р., порівняно з 4%, оціненими Європейською комісією до війни. Подальші перебої в торгівлі або посилення економічних санкцій можуть занурити європейську економіку в рецесію. Уповільнення темпів зростання є особливо помітним у країнах, які знаходяться в безпосередній близькості до України: Польща та Угорщина, країни, які також приймають велику кількість українських біженців. Італія та Німеччина, які сильно залежать від російської нафти та газу, також відчувають тиск. Польща відіграє найважливішу роль серед країн, які приймають біженців війни з України: приблизно 3,5 млн осіб прибули до Польщі у період з 24 лютого до середини травня 2022 р. Це зумовлене не лише географічним фактором (спільний кордон), а й також давньою традицією трудової міграції між Україною та Польщею. Незважаючи на це, безпрецедентний потік біженців війни явно викликає питання щодо майбутніх подій і проблем, пов’язаних із перебуванням українських громадян у Польщі. У статті оцінено можливу майбутню кількість іммігрантів з України в інші країну, зокрема Польщу, і вказано на пов’язані з цим проблеми. Наведені сценарії вказують на те, що незалежно від розвитку подій на лінії фронту, необхідно зважати на зростання кількість іммігрантів з України до Польщі у найближчі місяці (чи, можливо, роки) порівняно з початком 2022 р. І це створює певні проблеми для державних служб та державних установ Польщі.
 • Документ
  The Impact of Innovative Development on the Competitiveness of Enterprises
  (Postmodern Openings, 2021, Volume 12, Issue 4, pages: 141-152, 2021) HURZHYI Nataliia; MISHUSTINA Tetiana; KULINICH Tetiana; DASHKO Iryna; HARMIDER Larysa; TARANENKO Iryna
  Abstract: This article examines the impact of innovative development on the competitiveness of enterprises. The current trend of globalization and the spread of innovation has a comprehensive effect on the economic environment. Businesses that are the driving force of the economy must take into account the current conditions of post-industrial society to maintain their position in the market. With the openness of the domestic market, enterprises operate in terms of inclusion in a single economic, information and communication space, which leads to increased competition and the need to ensure adequate to the new reality of approaches to the activities of enterprises. The factors of competitiveness of enterprises that will ensure high efficiency of their work, competitiveness, stable market position and the possibility of development in accordance with the objectives are analyzed. In a competitive environment, stable positions are occupied by enterprises that are able to form a balanced development program, effectively maneuvering the internal factors of competitiveness and adapting to the conditions of external factors. It is noted that innovative development affects both external and internal factors of competitiveness. External factors of competitiveness under the influence of innovative development tend to improve the conditions for entrepreneurs. The application of innovation to the internal factors of innovation competitiveness is an important element of competitive strength.
 • Документ
  Management of the Process of E-Commerce Development in Business on the Example of the European Union
  (Estudios de Economia Aplicada (Studies of Applied Economics), Vol. 39, No 5, 2021, 2021) Taranenko Iryna; Chychun Valantyna; Korolenko Olha; Goncharenko Iryna; Zhuvahina Iryna
  E-commerce is one of the fastest and most effective ways to trade in e-space. The leading role in the development of the digital economy and e-commerce belongs to the EU countries that use e-commerce to achieve the goals of sustainable development. The main target of e-commerce companies is to ensure the flexibility and adaptability of the e-commerce development management system. Purpose: to research of the state and prospects of e-commerce development in the EU countries, as well as the content and components of e-commerce development process management. Methods: systematization, generalization, comparative analysis, correlation analysis to build a correlation matrix. Results. The state of e-commerce in the EU countries is studied (according to the following indicators: the share of e-commerce in the total retail sales of individual EU countries, the share of the population shopping online, turnover from e-commerce in small businesses in the EU, etc.). A correlation analysis of the main indicators used to assess the market of electronic trade in the EU, the results of which proved that there is a direct relationship between the dynamics of these indicators and the dynamics of operating profits of enterprises in the EU.
 • Документ
  Маркетингові дослідження ринку банківських послуг в Україні
  (Іnternational Science Group, 2023) В.М. Шевченко; С.С. Яременко; Д.О. Хріпко
  Результати дослідження свідчать, що політика держави значно впливає на діяльність досліджуваного банку, адже воєнне загострення відносин з РФ створює певні складнощі. Нестабільна ситуація в економіці нашої країні негативно позначилася на курсах валют та бажанні клієнтів банку користуватися валютними кредитами, здійснювати обмін валют, побоюючись зростання відсоткових ставок та цін за обслуговування кредитних карток. Однак є і позитивні зрушення, дедалі більша кількість населення стає лояльною до депозитної політики банку та його продуктів, а нові технології обслуговування, що застосовуються в банку, прискорюють і підвищують якість операцій, що проводяться. Економіка поки що не може подолати період стагнації та увійти в режим сталого зростання. Зміна курсу валют впливає на ставки банку під час відкриття та закриття вкладу. Зміни ринків акцій та облігацій (зліт та падіння) також впливають на діяльність банку. Насамперед, зросли тарифи на послуги населенню, ціни на непродовольчі та продовольчі товари. Серед платних послуг населенню зросли тарифи на послуги пасажирського транспорту, установ культури, зв’язку, житлово-комунальні послуги, медичні послуги. Рівень інфляції впливає на ставки вкладів, і навіть на тарифи банку з різних послуг. Зміна потреб кінцевого клієнта сильно впливає на розвиток, адже за таких мінливих умов необхідно постійно вигадувати нові тарифи, вклади та інші банківські послуги. Економічна ситуація, що склалася, не становить сильної загрози розвитку банківської системи в Україні, але, в той же час, вимагає постійного аналізу з боку банку. Загрозу можуть становити безліч економічних чинників (тобто їх зміни), які потребують постійної оцінки з боку банку. Зміна законодавства у соціальній сфері, зокрема дозвіл переводити пенсію до недержавних фондів призвело до того, що в АТ «Універсал Банк» було створено продукти, як-то недержавний пенсійний фонд та різні вклади спеціально для пенсіонерів. За останні роки відбулися суттєві зміни у базових цінностях населення: пішли взаємодопомога, взаємовиручка, люди перестали думати про інших, стали більш замкненими та закритими. Тож споживчі переваги впливають безпосередньо на послуги банків, тому в мінливих умовах необхідно вигадувати нові продукти та послуги. Отже, сучасні технології розвиваються дуже швидко. Необхідно формувати комунікаційну політику із застосуванням всіх можливих інструментів з точки зору їх прибутковості, що дозволить обирати найбільш перспективні напрямки розвитку, якими має йти АТ «Універсал Банк».
 • Документ
  Розробка маркетингових заходів з удосконалення обслуговування клієнтів готельного комплексу
  (Reihe «Europäische Wissenschaft», 2023) В.М. Шевченко; І.В. Тараненко; А.О. Дімченко
  The article developed marketing activities to improve customer service of the TSUNAMI SPA complex. It has been established that the hotel industry sector is one of the promising sectors of the economy that can bring real profit. Given today's industry development trends, innovation and comfort in the hotel business play a major role in the highly competitive struggle of hotels for each client. Therefore, research on improving the company's customer service is becoming increasingly relevant. It was determined that the majority of visitors to the TSUNAMI SPA complex are satisfied with its sanitary and hygienic condition, and the comfort, room service and professionalism of the staff are excellent. However, there is dissatisfaction with the pricing policy of the complex. Analysis of the survey of potential customers proved that in order to attract customers of the TSUNAMI SPA complex, more active advertising should be carried out. The areas of marketing activities that will help attract potential hotel customers and increase the level of competitiveness of the enterprise are identified, namely: personalization of customer experience; introduction of innovative technologies; rewarding loyal customers; environmental friendliness of business processes; promotional advertising It is proved that compliance with the proposed action plan will allow the TSUNAMI SPA-complex to contribute to the improvement of customer service and increase its competitiveness in the hotel services market. У статті розроблено маркетингові заходи щодо покращення обслуговування клієнтів комплексу TSUNAMI SPA. Встановлено, що готельне господарство є однією з перспективних галузей економіки, яка може приносити реальний прибуток. Враховуючи сучасні тенденції розвитку галузі, інновації та комфорт у готельному бізнесі відіграють важливу роль у жорсткій конкурентній боротьбі готелів за кожного клієнта. Тому дослідження щодо покращення клієнтського сервісу компанії стають все більш актуальними. Визначено, що більшість відвідувачів СПА-комплексу «ЦУНАМІ» задоволені його санітарно-гігієнічним станом, а комфорт, обслуговування номерів та професіоналізм персоналу – на високому рівні. Проте є невдоволення ціновою політикою комплексу. Аналіз опитування потенційних клієнтів показав, що для залучення клієнтів комплексу TSUNAMI SPA необхідно проводити більш активну рекламу. Визначено напрями маркетингової діяльності, які сприятимуть залученню потенційних клієнтів готелю та підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємства, а саме: персоналізація клієнтського досвіду; впровадження інноваційних технологій; винагородження постійних клієнтів; екологічність бізнес-процесів; рекламна реклама Доведено, що дотримання запропонованого плану заходів дозволить СПА-комплексу «ЦУНАМІ» сприяти покращенню обслуговування клієнтів та підвищенню його конкурентоспроможності на ринку готельних послуг.
 • Документ
  Формування маркетингової цифрової стратегії просування фінансових послуг підприємства
  (Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022) В.М. Шевченко; С.С. Яременко; М.Л. Кардаш
  Результати дослідження свідчать, що поступово відбувається зростання інтересу до фінансового ринку. Втім, для просування фінансових послуг компанії KML Ltd варто використовувати можливості мережі Інтернет, що допоможе підібрати найбільш відповідну аудиторію за рахунок точних настройок реклами. Це потребує побудови відповідної маркетингової цифрової стратегії, цілью якої є зростання доходу за рахунок кількості клієнтів та збільшення середнього чеку. Запропоновані методи і канали просування фінансових послуг дозволять компанії максимально ефективно використати наявні ресурси та досягти поставлених цілей.
 • Документ
  Виклики функціонування маркетингової політики на локальних ринках енергетики
  (Журнал «Агросвіт», 2023) Т. С. Чуніхіна; А. В. Кваско; О. Ю. Чернишов; В. М. Шевченко
  У статті досліджено викликів функціонування маркетингової політики на локальних ринках енергетики. КонTстатовано, на основі здійсненного контент аналізу, що українські вчені розглядають маркетингову політику на енерTгетичних ринках тільки як засіб досягнення конкурентоздатності суб'єктів господарювання. При цьому повністюігноруються особливості діяльності енергетичних агентів при здійсненні маркетингової політики, не приділяють увагивикликам на локальних енергетичних ринках. Здійснено аналіз особливості функціонування сегменту енергетичноTго ринку P2P. Проведено порівняння P2P та енергетичних ринків на базі громади на основі відокремлення основнихпотенціалів та викликів. Зазначено, що для оцінки ефективності торгівлі енергетикою визначаються різні показникиефективності, серед яких індекс готовності до участі, індекс готовності до участі, самостійне споживання, самодосTтатність та споживачі.
 • Документ
  Adaptation of Logistics Companies to Functioning under the Restrictions Imposed by Military Operations
  (WSEAS Transactions on Environment and Development, 2023) OLHA SEMENDA; VALENTYNA SHEVCHENKO; SAFAR PURHANI; OLEG KHARIT; NATALIIA KRASNOSTANOVA
  The logistics system serves all areas of life it has a direct impact on ensuring national security. Except for the number of specific risks that logistics naturally faces, it is one of the first to feel the negative consequences of global crisis phenomena. A large-scale military invasion was the most significant test for the logistics system of Ukraine. So, the article aimed to evaluate the financial indicators of logistics companies to determine their ability to adapt to the restrictions imposed by military operations. The research involved the following methods: analysis of coefficients, taxonomic analysis, and matrix analysis. The study found that the studied companies have insufficient adaptation potential in the field of finance. It was determined that the low values of the adaptation potential are associated with the insufficient level of liquidity, financial stability, business activity, and profitability of the studied logistics companies. The main problems are caused by insufficient working capital to cover the current debt, low level of financial stability and independence, diversion of funds, and low profitability.
 • Документ
  Конкурентний бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства
  (Журнал «Агросвіт»., 2023) Шевченко Валентина; Тараненко Ірина; Яременко Світлана; Хріпко Дмитро
  Метою проведеного дослідження є теоретико-методичне і практичне обґрунтування шляхів підвищення рівня конкурентоспроможності аграрного підприємства на основі конкурентного бенчмаркінгу. Авторами досліджено, що у світовій практиці господарювання використовується декілька видів бенчмаркінгу і залежно від об’єкту для порівняння, розрізняють бенчмаркінг: конкурентний, внутрішній, зовнішній, галузевий, міжгалузевий, міжнародний. Особливості діяльності аграрного підприємства ПрАТ «Авангард» на вітчизняному ринку передбачають застосування конкурентного бенчмаркінгу, де об’єктом для порівняння будуть підприємства-конкуренти на ринку. На базі проведеного дослідження основним конкурентом ПрАТ «Авангард» за часткою ринку залишається ТОВ «Овостар Юніон». Основними характеристиками, які забезпечують перевагу на ринку яєць в Україні є реклама, технічний стан автопарку та ціна. Проведений бенчмаркінговий аналіз конкурентоспроможності показав, що ПрАТ «Авангард» відстає від ТОВ «Овостар Юніон» за розглянутими критеріями на 15 % і відповідно 36 % переваг не вистачає йому для максимального розвитку і конкурентного переважання. За результатами дослідження сформовано найбільш вагомі маркетингові загрози (невідповідність вимогам ДСТУ та європейським стандартам; застосування застарілих технологій виробництва та зберігання яєць; продаж товарів за заниженою вартістю; Вихід на ринок нових гравців; зменшення доходів населення України; посилення тиску з боку сильних конкурентів; швидкі темпи розвитку рекламних технологій; збільшення вимог споживачів до технічних показників яєць) та маркетингові можливості (використання коштів спеціального державного фонду на розвиток бізнесу; збільшення попиту на яйця; збільшення темпів росту ринку; зменшення конкуренції за рахунок банкротства невеликих компаній на ринку; ненасиченність ринку яєць в Україні та ін.), що мають вплив на діяльність ПрАТ «Авангард». Рекомендовано розробити стратегію розвитку та запланувати відповідні маркетингові рішення щодо їх впровадження, що допоможе підприємству підвищити свій рівень конкурентоспроможності на ринку яйця в Україні.
 • Документ
  COMPARATIVE PROFITABILITY ANALYSIS ON THE GLOBAL INVESTMENT MARKETS
  (International scientific journal «Internauka». Series: «Economic Sciences», 2023) Bondarchuk Liudmyla; Katerna Olga; Semenova Liudmyla; Shevchenko Valentyna
  The article focuses on the comparative analysis of the dynamics of prices and profitability of the investment markets of precious metals (illustrated by the gold market), the Forex exchange market (the currency pair of EUR/USD), and the cryptocurrency Bitcoin. The purpose of the current study is making of the comparative analysis of the price dynamics and its profitability on the certain investment markets of the world, estimating the characteristics of the markets performance, developing of recommendations on the benefits of investing at different planning horizons, and building of the forecast of profitability, by usage of neural networks. It keeps the estimation of the statistical performance of the price dynamics of investment instruments, as well as the study of time series for presence of the deterministic chaos. As for the persistent time series, there was applied the method of sequential R/S analysis to determine the fuzzy memory depth. Taking into account that from the point of view of investment needs, not only the dynamics of the prices of the investment markets is quite significant for the analysis, but also its profitability, there were studied the time series of profitability. The above mentioned characteristics of the TS (statistical and fractal ones) can be used for comparison of the price dynamics both in the context of object-carriers (spacial comparison), and in the time section of comparing the changes in the nature of dynamics at different time intervals, in terms of determining the nature of the "response" to the impact of the environment (external and internal actions), etc. In terms of the stochastic nature of the profitability, it was proposed to study the family of time series of the "delayed" profitability. There was specified the time interval, required for the "delayed" profitability to receive the features of the time series of prices, as well as calculated the fuzzy memory depth. It became the basis for generation of the forecast model of the neural network in the software product Deductor. У статті проведено порівняльний аналіз динаміки цін і прибутковості інвестиційних ринків дорогоцінних металів. (на прикладі ринку золота), валютного ринку Forex (валютна пара EUR/USD) і криптовалюти Bitcoin. Метою даного дослідження є проведення порівняльного аналізу динаміки ціни та її прибутковості на окремих інвестиційних ринках світу, оцінка характеристик функціонування ринків, розробка рекомендацій щодо переваг інвестування на різних горизонтах планування та побудова прогнозу прибутковість, за рахунок використання нейронних мереж. Він зберігає оцінку статистичні показники динаміки цін інвестиційних інструментів, а також дослідження часових рядів на наявність детермінованого хаосу. Що стосується стійких часових рядів, для визначення глибини нечіткої пам'яті застосовано метод послідовного аналізу R/S. Беручи до уваги, що з точки зору З огляду на інвестиційні потреби, не лише динаміка цін на інвестиційних ринках є досить суттєвою для аналізу, а й його прибутковість, досліджувалися часові ряди прибутковості. Наведені вище характеристики ТС (статистичні та фрактальні) можуть бути використані для порівняння динаміки ціни як в розрізі об’єктів-носіїв (просторове порівняння), так і в часовому розрізі порівняння змін характеру динаміки при різні часові інтервали, з точки зору визначення характеру «відповіді» на вплив зовнішнього середовища (зовнішні та внутрішні дії) тощо. З точки зору стохастичності прибутковості запропоновано досліджувати сімейство часових рядів «відкладеної» прибутковості. Вказаний часовий інтервал, необхідний для «відкладеної» прибутковості для отримання особливостей часового ряду цін, а також розрахована глибина нечіткої пам'яті. Він став основою для генерації прогнозної моделі нейронної мережі в програмному продукті Deductor.
 • Документ
  Аналіз асортиментної політики торгового підприємства та напрями її вдосконалення
  (Європейський вектор економічного розвитку, 2023) ШЕВЧЕНКО Валентина; ТАРАНЕНКО Ірина; ЯРЕМЕНКО Світлана; МУСАЄВ Рустам
  Метою статті є аналіз асортиментної політики торгового підприємства та пошук напрямів її вдосконалення. Проведений аналіз довів, що проблеми формування асортиментної політики здебільшого пов’язані з надто величезним асортиментом товарів на ринку, зі змінами потреб покупців і зростанням нецінової конкуренції. Специфіка проблеми українського ринку ще ускладнюється активними бойовими діями в країні та пов’язаними з цим економічною нестабільністю, інфляцією, низьким рівнем платоспроможного попиту, низьким рівнем зростання доходів населення, проблемами з доставкою товару тощо. Визначено сутність поняття «асортиментна політика» як сфера діяльності маркетингового менеджменту підприємства, що представляє собою сукупність принципів, дотримання яких приводить до формування оптимального асортименту товарів з погляду підвищення конкурентоспроможності підприємства з урахуванням власних можливостей, можливостей постачальників і партнерів, потреб ринку, сезонності попиту тощо. На підставі проведеного АВС-аналізу для лінії магазинів «EVA» наголошується, що найбільш значущими товарами є декоративна косметика, парфуми для жінок. Їхня частка у загальному товарообігу в середньому складає майже 20%. Вони та інші важливі для підприємства товари належать до категорії «А», тобто, є найбільш важливими та значущими, їхня частка в сумі складає 60%. До групи «B», яка передбачає середню значимість, належать ароматизатори, парфумовані свічки, атомайзери тощо. Їхня частка загалом складає 30%, це основа асортименту магазинів мережі. Найменшу частку займають товари групи «C», які є найменш значущими за сумою товарообігу лінії магазинів «EVA»: засоби гоління для чоловіків, косметичні щітки, біжутерія тощо. Їхня частка загалом складає лише 10%. Здійснено XYZ-аналіз для лінії магазинів «EVA», результати якого свідчать, що товари з відміткою X – це товари, на які попит є стабільним протягом всього року (гігієна та догляд, товари для догляду за оселею, аромати для дому тощо); товари Y зберігають відносну стабільність протягом року, і товари Z – нестабільні товари, коефіцієнт варіації обсягів продажу за кварталами перевищує 20% (захист від сонця, догляд для губ тощо). Побудовано інтегровану матрицю ABC-XYZ-аналізу яка доводить, що лінія магазинів «EVA» проводить зважену асортиментну політику, проте не насичує асортимент в достатній мірі тими позиціями, за якими можна отримати вищий рівень рентабельності, що призводить до досить низького прибутку протягом останніх років. Для підприємства відчутною є відсутність в асортименті товарних груп, яких можна віднести до класифікації CZ, які є товарами спонтанного попиту, а тому збільшення асортименту на користь таких товарів може дати можливість отримати вищий рівень прибутку. Рекомендовано компанії продовжувати працювати над розробкою нових власних торгових марок і створенням нових товарних позицій серед старих, розширюючи асортимент у «середній» і «середній мінус» цінових сегментах.
 • Документ
  Financing the Production of Fixed Assets of Woodworking Enterprises: Innovation and Investment Aspect
  (ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, 2022) Olena Shuplat; Valentyna Shevchenko; Nataliia Lutsiv; Serhii Nekrasov; Halyna Hovda
  The current market economy implies that the search for effective sources of financing the fixed assets reproduction is one of the key tasks in managing the fixed capital of the economic entity. In the changing external environment, modernized equipment of enterprises provides an opportunity to carry out innovative activities, as well as to implement investment projects. The aim of the research was to outline a modern approach to financing the reproduction of fixed assets based on the identification of the relationship between investments and innovations in this process. The research involved the following methods: analysis and synthesis to determine trends in the dynamics of capital investment in Ukraine and the Republic of Poland; regression analysis to forecast the capital investment volume in Ukraine and the Republic of Poland; the internal rate of return to evaluate the effectiveness of the innovation and investment project of a woodworking enterprise. Capital investment volumes in Ukraine and Poland are determined. The 2025 capital investment volume is projected at $8.02 billion in Ukraine (provided a stable rate of further economic decline), and at $110.2billion in the Republic of Poland. The strategic priorities for the development of woodworking enterprises are outlined: the production of innovative products; implementation of effective solutions for products and markets provided full implementation of innovation and investment strategy; focus on current market needs; ensuring a minimum degree of risk with maximum control of the innovation and investment project; achieving a short-term return on investment with maximum liquidity of the project and the implementation of innovation and investment strategy. An innovation and investment project were developed for the production re-equipment to create an innovative model of interior doors, and its economic justification was carried out. Сучасна ринкова економіка передбачає, що пошук ефективних джерел фінансування відтворення основних засобів є одним із ключових завдань управління основним капіталом суб’єкта господарювання. У мінливому зовнішньому середовищі модернізується обладнання підприємств дає можливість здійснювати інноваційну діяльність, а також реалізовувати інвестиційні проекти. Метою дослідження було окреслити сучасний підхід до фінансування відтворення основних фондів на основі виявлення взаємозв’язку інвестицій та інновацій у цьому процесі. У дослідженні брали участь методи: аналізу та синтезу для визначення тенденцій динаміки капітальних інвестицій в Україні та Республіці Польща; регресійний аналіз для прогнозування обсягів капітальних інвестицій в Україні та Республіці Польща; внутрішня норма прибутку для оцінки ефективності інноваційно-інвестиційного проекту деревообробного підприємства. Визначено обсяги капітальних інвестицій в Україні та Польщі. Обсяг капіталовкладень у 2025 році в Україні прогнозується на рівні $8,02 млрд (за умови стабільних темпів подальшого економічного спаду), у Республіці Польща – $110,2 млрд. Окреслено стратегічні пріоритети розвитку деревообробних підприємств: виробництво інноваційної продукції; впровадження ефективних рішень для продуктів і ринків за умови повної реалізації інноваційної та інвестиційної стратегії; орієнтація на поточні потреби ринку; забезпечення мінімального ступеня ризику при максимальному контролі інноваційно-інвестиційного проекту; досягнення короткострокової окупності інвестицій при максимальній ліквідності проекту та реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії. Розроблено інноваційно-інвестиційний проект переоснащення виробництва для створення інноваційної моделі міжкімнатних дверей та проведено його економічне обґрунтування.
 • Документ
  Banking risks in the asset and liability management system
  (Risk and Financial Management, 2022) Liubov Lysiak; Iuliia Masiuk; Anatolii Chynchyk; Olena Yudina; Oleksandr Olshanskiy; Valentyna Shevchenko
  Banking risk management is considered weak compared to rapid changes in financial markets. In light of the recent global financial crisis, banking risk management has become a significant concern of banking regulators and government agencies. This work aims to build a model for assessing banking risks. The primary study method is economic–mathematical modeling based on the standardized model of the Basel Committee for Operational Risk Management, the modified CAPM model, and the model developed by Shapiro and Cornell for currency risk management. The information base was the financial statements of Bank Credit Agricole (Poland). As a result, an economic–mathematical model is built, which is the optimal combination of operational, currency, and credit risk management models. This model calculates the optimal values of bank balance sheet items, which allows for making the right management decisions. It allowed adjusting the value of the bank profit by 3.6 million US dollars. In conclusion, considering the results of banking risk modeling, the need to build a strategy for the bank’s development is determined. Управління банківськими ризиками вважається слабким порівняно зі швидкими змінами на фінансових ринках. У світлі недавньої світової фінансової кризи управління банківськими ризиками стало серйозною проблемою банківських регуляторів і урядових установ. Дана робота спрямована на побудову моделі оцінки банківських ризиків. Основним методом дослідження є економіко-математичне моделювання на основі стандартизованої моделі Базельського комітету з управління операційними ризиками, модифікованої моделі CAPM та моделі, розробленої Шапіро та Корнеллом для управління валютним ризиком. Інформаційною базою була фінансова звітність Bank Credit Agricole (Польща). У результаті анпобудовано економіко-математичну модель, яка є оптимальним поєднанням операційної, валютної та кредитної моделей управління ризиками. Ця модель розраховує оптимальні значення статей балансу банку, що дозволяє приймати правильні управлінські рішення. Це дозволило скоригувати величину прибутку банку на 3,6 млн доларів США. На завершення, розглядаючи результати моделювання банківського ризику, визначено необхідність побудови стратегії розвитку банку.
 • Документ
  Інфлюенс-маркетинг як пріоритетний інструмент просування бізнесу в соціальних мережах
  (Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції з економічних та гуманітарних питань. – У 2-х томах. – Т. І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2024. – 259 с. - С. 131-132, 2024-03-20) Яременко Світлана Степанівна; Тараненко Ірина Всеволодівна; Шевченко Валентина Миколаївна