Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. ​Серія «Педагогіка і Психологія»

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 255
 • Документ
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧА І ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ СТУДЕНТАМИ
  (Університет ім. Альфреда Нобеля, 2021) ВОЩЕВСЬКА, О.В
  У статті зосереджено увагу на необхідних професійних та особистісних якостях сучасних викладачів, які необхідні для підготовки високоякісних та конкурентоспроможних фахівців сьогодення. Викладач закладу вищої освіти значною мірою впливає на формування особистості майбутнього фахівця не лише знаннями, але і звичками, переконаннями, ставленням до оточуючих. Слід зазначити, що емоційна спрямованість викладача є важливим чинником взаємодії в навчально-виховному процесі. Значну увагу приділено позитивному світосприйняттю особистості, оптимізму, що допомагає підвищити прагнення людини до успіху уникаючи концентрації на невдачах. У роботі роз’яснюється вплив позитивного та негативного настрою на засвоєння навчального матеріалу студентами. Наводяться приклади емоційних прийомів, які можна застосовувати на практиці під час викладання різних дисциплін. На думку вчених, інформація має фізіологічно активізувати та емоційно чіпляти студента, щоб її сприйняти та гарно запам’ятати. Автор зазначає, що під час оцінювання педагогічної майстерності викладача слід звернути увагу: інформаційно-логічну характеристику лекції; активізацію розумової діяльності студента на занятті; емоційний характер лекції; наочність.
 • Документ
  Принципи стратегічного управління загальноосвітніми навчальними закладами
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Лебідь, О.В.
  Стаття присвячена висвітленню сутності й змісту принципів стратегічного управління загальноосвітніми навчальними закладами. Проаналізовано підходи вчених до розуміння категорії «принципи управління». Здійснено аналіз принципів стратегічного управління підприємствами різних галузей, в тому числі й принципів стратегічного управління закладами освіти. Запропоновано класифікацію принципів стратегічного управління загальноосвітніми навчальними закладами.
 • Документ
  Serious video games in foreign language education
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Tokarieva, A.V.
  The article analyses the current tendencies of media integration into educational process. The educational potential of serious video games in foreign languages teaching and learning is presented. Pedagogical and practical challenges of serious video games’ application, among which are the issues of a game choice, video games’ integration into curriculum, opportunities of the gameplay for foreign language education, are discussed.
 • Документ
  Смарт-технології як основа формування сучасних тенденцій освіти
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Твердохліб, А.І.
  У статті на основі досліджень сучасних науковців визначено доцільність використання смарттехнологій як нового напряму у методиці провадження освітньої діяльності. Акцентовано увагу на їх використання в контексті смарт-середовища. Для більш поглибленого засвоєння матеріалу запропоновано декілька освітніх ресурсів, які є невід’ємною частиною смарт-аудиторії у процесі викладання та навчання.
 • Документ
  Про деякі інноваційні тенденції у навчанні іноземної мови у вишах України
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Кабанова, М.Р.; Плеханова, Т.М.; Черняк, Н.О.
  У статті аналізуються як традиційні, так і сучасні методичні підходи під час використання інтерактивних технологій на заняттях з іноземної мови. У роботі наведено можливості самостійної творчої роботи студентів, а саме workshop у системі peer-teaching.
 • Документ
  Удосконалення професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів у процесі підвищення кваліфікації засобами формальної і неформальної освіти
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Черевко, С.В.
  Статтю присвячено розкриттю нових аспектів удосконалення професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів. Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови удосконалення професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів у процесі підвищення кваліфікації засобами формальної та неформальної освіти. Автором акцентовано увагу на критеріях перебудови системи підвищення кваліфікації тренерів-викладачів.
 • Документ
  Експерієнційні види навчальної діяльності у конструктивістському підручнику з англійської мови для студентів спеціальності «Туризм»
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Тарнопольський, О.Б.
  У статті аналізуються структура розділів підручника з англійської мови для студентів спеціальності «Туризм». Підручник будується на засадах конструктивізму, тобто такої організації навчального процесу, яка забезпечує студентам мимовільне оволодіння мовою через участь у іншомовній професійній комунікації, що розгортається у ході виконання навчальних завдань, де моделюється професійна діяльність майбутнього фахівця. Ці завдання виконуються в експерієнційних видах навчальної діяльності, які й забезпечують моделювання професійної діяльності і професійної іншомовної комунікації, даючи студентам можливість мимовільно опановувати іноземну мову професійного спілкування через практичний досвід (experience) участі у такому спілкуванні. Наводяться приклади всіх видів експерієнційної навчальної діяльності, що використовуються в усіх розділах підручника у відповідності до підрозділів кожного розділу.
 • Документ
  Психологічне обґрунтування переваг емпіричного підходу у вивченні іноземної мови як освітнього процесу майбутніх фахівців
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Cорока, Н.А.
  Запропоновано аналіз матеріалів, присвячених емпіричній теорії навчання іноземної мови. Як ключове поняття такої теорії розглядається роль освітнього процесу майбутніх фахівців. Автор наголошує на важливості формування та розвитку усвідомлення студентами ролі вивчення іноземної мови з точки зору їх самосвідомості і самооцінки. Приділяється увага питанням сприйняття себе як суб’єкта навчання, можливості самостійно коригувати процес засвоєння інформації та ставити завдання для максимально ефективного засвоєння структури мови.
 • Документ
  До питання концептуалізації педагогічної організації у світлі космізації знання
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Самодрин, А.П.
  Стаття стосується погляду автора на педагогічну систему з позиції її, педагогічної організації, відповідності завданням нашого часу – розширення (переходу) зони особистісної свідомості людини у сферу готовності до соціального впливу світу на хід земного життя.
 • Документ
  Використання змішаного навчання при підготовці вчителів початкових класів
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Пучков, І.Р.
  У статті розглянуто досвід впровадження змішаного навчання у навчальний процес ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», при підготовці вчителів початкових класів. Розглянуто структуру дистанційного курсу з основ інформатики з елементами програмування. Виділено характерні риси змішаного навчання. Проаналізовано результат впровадження, який підтверджено методами математичної статистики.
 • Документ
  Проблема формування комунікативної особистості у процесі підготовки майбутніх викладачів іноземних мов
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Пугач, В.Б.; Яремчук, Л.І.
  У статті здійснено аналіз наукових поглядів щодо визначення сутності феноменів «комунікативна культура», «комунікативна компетенція». Проаналізовано основні компоненти формування комунікативної особистості. Акцентовано увагу на теоретичних моделях іншомовної комунікативної компетенції. Визначено основні освітні технології, що можуть забезпечити ефективність процесу формування комунікативної культури викладача іноземної мови.
 • Документ
  Формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів засобами ІКТ
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Прошкін, В.В.
  У статті розглянуто графічні програми, що застосовують задля формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів. Виділено етапи використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі графічної підготовки: малюнки в поєднанні з дизайном; креслення в поєднанні з комп’ютерною графікою; інтерактивне навчання в мережі Інтернет.
 • Документ
  Ділова гра «Організація бухгалтерського обліку» як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Піскова, Ж.В.; Козинець, І.І.
  Запропоновано методику проведення ділової гри як елемента тренінгу для студентів, які навчаються за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік та оподаткування». Проаналізовано результативність організації ділової гри та розвиток спеціальних компетенцій. Звернено увагу на певні труднощі, які виникають під час підготовки та реалізації сценарію гри.
 • Документ
  Самопізнання як детермінанта професійного самовдосконалення майбутнього вчителя
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Пінська, О.Л.
  У статті проаналізовано науково-теоретичне підґрунтя проблеми самопізнання як детермінанти професійного самовдосконалення майбутнього вчителя, акцентовано увагу на взаємозв’язку в структурі самопізнання гностичного і емоційного компонентів, подано характеристику його компонентів.
 • Документ
  Педагогічні роздуми щодо формування компетентностей майбутніх фахівців для сфери підприємництва
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Павлова, В.А.
  У статті розглянуто досвід апробації вивчення на молодших курсах бакалаврського рівня професійно орієнтованих дисциплін здобувачами вищої освіти. Наведено інструментарій формування компетентностей майбутніх фахівців у сфері підприємництва на прикладі ознайомлення з основами управління бізнесом. Проаналізовано вихідний рівень готовності першокурсників проявити себе у ролі підприємця, охарактеризовано портрет молодої людини, що навчається за бакалаврською програмою. Обґрунтовано педагогічні прийоми формування компетентностей. Описується зміст індивідуального завдання з основ підприємництва та результати його виконання.
 • Документ
  The main directions of the international and european standards implementation in professional training of specialists in the field of customs
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Pavlenko, O.O.; Triakina, O.O.; Timchenko-Mikhailidi, N.S.
  The research paper touches the issues of the international and European standards, including the WCO Professional Standards and EU Customs Competency Framework implementation in professional education of specialists in the field of Customs. As a result of the analysis having been made at the international, regional and national level, a straightforward process of updating curricula and accreditation of Customs training programs, adoption of innovative technologies and instruments in bachelor, master and expert programs, developing and testing e-learning platforms for vocational training, sharing experience between educators and professionals in Customs affairs worldwide has been identified. The author has also studied the level of implementation of these standards in the Ukrainian system of Customs education and highlighted the need for improving existing training programs as well as developing new training courses using the international and European innovative instruments and methods.
 • Документ
  Зміст та структура курсу «Сучасні перекладацькі технології. Системи автоматизації перекладу»
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Ольховська, А.С.
  У статті розглянуто зміст та структуру курсу «Сучасні перекладацькі технології. Системи автоматизації перекладу». Наведено перелік програм автоматизації перекладу для побудови курсу, розкрито його мету та подано кілька варіантів орієнтовного розподілу матеріалу протягом періоду навчання у розрахунку на навчальний план Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 • Документ
  The strategic approach to forming the foreign language competence of would-be experts in the framework of the contemporary educational standards
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Medynska, S.I.; Sokolova, K.V.
  The paper presents the issue of application of strategic management with the view of forming students’ foreign language competence as a constituent of their professional training at higher educational institutions. The main components and stages of the strategic approach with defining specifics of their use in the educational setting and conditions of their effective implementation for optimal organization of teaching would-be experts in the framework of contemporary requirements for higher education have been analyzed.
 • Документ
  Формування готовності майбутніх учителів до роботи в школах національних меншин як сучасна міждисциплінарна проблема
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Іхаб, Макхулі
  У статті здійснено аналіз наукової літератури з проблеми формування готовності майбутніх учителів до роботи в школах національних меншин. Подано історико-педагогічні дослідження за регіональною ознакою, дослідження особливостей освіти національних меншин у поліетнічному суспільстві, а також наукові роботи з використання етнопедагогіки та національного виховання в освітньому просторі.
 • Документ
  Організація особистісно орієнтованого контакту майбутніх менеджерів з передовими практиками засобами дистанційної підтримки: досвід упровадження
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2017) Кондрашова, О.В.
  У статті досліджено форми та зміст забезпечення майбутніх менеджерів організацій тривалим особистісно орієнтованим контактом з передовими практиками за допомогою засобів дистанційної підтримки. Сформовано авторський погляд на організацію особистісно орієнтованого контакту майбутніх менеджерів з передовим досвідом засобами дистанційної підтримки та подано авторський досвід із зазначеного питання.