Кафедра іноземних мов

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 100
 • Документ
  À PROPOS DU POTENTIEL DIDACTIQUE DE LA BANDE DESSINEE AU COURS DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
  (Міжнародна науково-практична конференція, Вінниця,UKR-Відень, AUT, 2021-05-07) Галаздра Світлана Іванівна
  Pendant longtemps, la bande dessinée a été considérée comme une "lecture facile", qui ne méritait pas l'attention ni des scientifiques ni des éducateurs. Aujourd'hui, la situation a beaucoup changé: la bande dessinée est entrée dans notre vie à la fois comme genre de littérature et comme forme d'art moderne. Dans cette étude, la bande dessinée agit comme un moyen d'améliorer la compétence communicative en français comme langue étrangère des étudiants. On propose plusieurs varientes du travail avec les bandes dessinées aux cours de français, on donne une justification linguodidactique de l'utilisation de la bande dessinée dans l'enseignement du français.
 • Документ
  ТЕОРЕТИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКИХ АНТРОПОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
  (Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич, Видавничий дім «Гельветика», 2020) Галаздра Світлана Іванівна
  Стаття розглядає поняття антропоніма і антропоніміки, основні проблеми перекладу французьких власних імен (антропонімів) українською мовою. Антропоніми складають основну частину ономастичної системи. Як лексичні елементи, вони несуть соціокультурну інформацію і надають тексту національного окрасу. У статті досліджується лінгвокультурологічний аспект французьких антропонімів, визначені особливості їх становлення, визначена їх історична своєрідність.
 • Документ
  ШИРОКОЗНАЧНІСТЬ ДІЄСЛІВ « РОБИТИ» ТА « БРАТИ» У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
  (Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич, Видавничий дім «Гельветика», 2021) Галаздра Світлана Іванівна
  В статті розглядаються головні підходи до визначення понять « полісемія» та « широкозначність» в вітчизняній і зарубіжній науці. Розглядається розуміння цих явищ різними науковцями, представленні різні точки зору іноді взаємно протилежні. У статті досліджуються широкозначні дієслова «робити» та «брати», які займають особливе місце в системі французької мови, виконуючи функцію базових індентифікаторів в структурі лексико-семантичних груп. Зазначається, що ці дієслова входять в склад сталевих дієслівно-іменникових словосполучень, семантичним центром яких виступає іменник.
 • Документ
  Посібник до вивчення дисципліни «Формування мовленнєвих навичок на матеріалі художнього тексту»
  (РВВ ДНУ, просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010. ПП «Ліра ЛТД», вул. Наукова,5,м. Дніпро, 49107, 2019-02-18) Галаздра Світлана Іванівна
  Cet ouvrage est destiné avant tout aux étudiants en français qui ont acquis le niveau A2, A2+. Le but principal de cet ouvrage est le perfectionnement de la lecture, la compréhension profonde du texte, l’enrichissement du bagage lexical et grammatical des étudiants, l’élargissement de leurs connaissances et la formation de la compétence langagière.
 • Документ
  ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
  (Дрогобицькогодержавний педагогічний університет імені Івана Франка, 2023-03-31) Галаздра Світлана Іванівна
  Стаття розглядає деякі компоненти просодії і приділяє особливу увагу на різницю понять просодія та інтонація, які часто сприймають як синонімічні терміни. В статті зауважується, що в сучасному науковому просторі поняття просодії звужується і розглядаються тільки ті її компоненти, які цікаві саме до конкретної теми.
 • Документ
  Функціональний аналіз та випадки використання часу Future in the Past в англійській мові
  (Видавничий дім «Гельветика», 2024) Білокопитова Марія Олександрівна
 • Документ
  Дослідження випадків використання will в умовних реченнях першого типу в if-clause
  (Видавничий дім «Гельветика», 2024) Білокопитова Марія Олександрівна
 • Документ
  РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ ФАСИЛІТАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
  (Національний університет «Львівська політехніка», 2022, 2022) Мединська, Світлана Іванівна
 • Документ
  СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2023, 2023) Мединська, Світлана Іванівна
 • Документ
  M-learning у процесі медіаосвіти та вивчення іноземної мови
  (Communications and Communicative Technologies, 2023) Мединська, Світлана Іванівна; Блинова Н.М.
  Мета даної статті полягає у вивченні можливостей англомовних мобільних додатків для медіаосвіти, які доступні на платформі Google Play. Основний акцент робиться на їх дидактичному потенціалі, зокрема на їх здатності формувати навички медіаграмотності та покращувати рівень володіння англійською мовою. У якості об’єкту вивчення обрано додаток "Journalism & Mass Communication" від Edutainment Ventures - Making Games People Play. Цей вибір обумовлений привабливістю та успішним досвідом його використання. Також було досліджено інші проекти, які акцентують увагу на роботі з англомовними текстами та розширенні словникового запасу. Серед них: "Journalism" від SQSTECH, "Journalism Textbook" від Courses Books, "Journalism course" від APLUS, "Media and Information Literacy" від PERCDC Learnhub, "Journalism Dictionary Offline" від EasyGoing та "Journalism Dictionary" від Pocket Dictionary. Для оцінки функціоналу застосунків залучено фокус-групу із студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, які навчаються за спеціальністю 061 "Журналістика" на різних рівнях вищої освіти. Загалом у групі було 17 осіб, зокрема 12 студентів бакалаврської програми, 4 — магістерської та 1 аспірант. Ефективність та неефективність опцій застосунків були визначені шляхом аналізу результатів анкетування, проведеного серед учасників фокус-групи. Загальний аналіз додатків для медіаграмотності та медіаосвіти свідчить про те, що мобільне навчання є актуальним та ефективним інструментом у навчальному процесі. Проте воно не може повністю замінити традиційну освіту. Різноманітність функціоналу, підходів до контенту та залучення аудиторії підкреслює важливість створення мобільних додатків, які відповідають конкретним освітнім програмам. Мобільне навчання має великий потенціал для підвищення ефективності позашкільної освіти. Використання мобільних додатків під час медіаосвіти та вивчення англійської мови має значний дидактичний потенціал. Результати дослідження підтверджують доцільність інтегрованого підходу до навчання, що комбінує вивчення предмета з освоєнням іноземної мови. Оскільки в Україні набуває актуальності вивчення англійської мови, поєднання цих двох напрямів вважається цілком обґрунтованим.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОХОСТИНГУ TED TALKS ЯК РЕСУРСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДИКИ CLIL
  (Навчально-науковий інститут філології Київського націона льного університету імені Тараса Шевченка, 2023) Мединська, Світлана Іванівна
 • Документ
  Sprachinterferenz am Beispiel deutscher und englischer Sprachen
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2020) Білокопитова Марія Олександрівна
 • Документ
  Linguistic expressive means and stylistic devices in English-language political discourse and the translation aspect based on the materials of Donald Trump’s speeches
  (Університет імені Альфреда Нобеля, 2022) Білокопитова Марія Олександрівна
 • Документ
  Мультилінгвальна освіта в сучасній школі як вагомий чинник формування мовної особистості
  (2020-09) Гайдар Вероніка Павлівна
  Досліджено коло питань, пов’язаних з формуванням мультилінгвальной компетентності учнів шкіл як основи міжкультурної комунікації в рамках діалогу культур та націй. З’ясовано, що, враховую-чи експериментальний характер мультилінгвального навчання в загальноосвітній школі, ця проблема знаходиться на початку свого вирішування, оскільки, незважаючи на вагомій науковий доробок закор-донних дослідників, питання розвитку мультилінгвальних навичок у вітчизняній методиці викладання іноземних мов донині не отримало належного обґрунтування. Особливий акцент зроблено на тезі, що від того, як розуміється мета навчання мови, залежить і організація навчального процесу. В сучасних умовах мультилінгвальне навчання орієнтоване на одночасний розвиток комунікативних компетентностей усіх мов, що вивчаються, розвиток пізнавальної і творчої активності учнів з використанням багатомовних та полікультурних можливостей інтернет-спілкування.
 • Документ
  Деякі особливості структури англомовних рекламних слоганів
  (2021-12-09) Гайдар Вероніка Павлівна
 • Документ
  Мова та пандемія: оновлення семантичного простору метафор сучасності
  (2021) Гайдар Вероніка Павлівна
  Description of metaphorical models’ semantic nature of is one of the urgent tasks in linguistics, because metaphors, firstly, identify key objects, events and spheres of life, and secondly, significantly affect the renewal of lexical and stylistic potential of languages. The article aims to explore the essence of metaphorical rethinking of reality under the influence of key media messages for 2020 and early 2021 year – the COVID-19 pandemic and accompanying risks. Linguistic-stylistic and semantic analysis of media messages allowes to identify metaphors-neologisms – linguistic contexts that are born in our time of destructive virus and other threats, examples of key (frequent) words in these contexts, as well as to clarify the ways to update existing semantic spaces of metaphorical field in modern English. Metaphors in the analyzed newspaper articles are mainly used to describe political and economic events, health and evironmentsl issues, agricultural matters, trade, and occasionally cover cultural and sporting events, however, all semantic topics are interrelated due to the impact of the global risks of our time.
 • Документ
  Some phonetic and graphic features of English-language advertising slogans of American clothes and footwear brands.
  (2022-07-29) Гайдар Вероніка Павлівна
 • Документ
  Linguistic and Cognitive Features of English-Language Political Discourse
  (2022-12-17) Гайдар Вероніка Павлівна
  The relevance of the study lies in the fact that pluralism, dialogism, and a new model of political communication have forced a change in the way power communicates with society. Nudity, formulaic newspeak has been replaced by expressive texts subordinated to the function of persuasion. Nevertheless, there are many publications in the scientific literature describing the shortcomings of contemporary English-language political messages. Political discourse has been accused of vulgarity, banality, and arbitrary presentation of reality, bias, use of templates and stereotypes, excessive aggressiveness and incorrectness. There are various forms of public discourse characteristic of democracy, which are characterised by certain constant features. Political discourse has its characteristics. Each political environment develops certain kinds of communication under the influence of relevant experiences. Discourse is one of those concepts in the social sciences characterised by exceptional terminological confusion. This is because it is an area of interest of different methodological sciences. Based on English-language studies of the phenomenon, the term is also the result of a clash of linguistic traditions with a more recent English-language understanding. Discourse analysis becomes an attempt to remedy the shortcomings of the linguistic and cognitive aspects, consisting in studying language in isolation from practical human experience and trying to find internal structures and dependencies in a language only in a theoretical dimension, on imagined examples. Its axioms include language as a holistic system integrated with the speaker's knowledge of the world and society. This system has to be described in linguistic, cognitive, and social terms, together with the conditions in which the speaker uses it during the discourse. The practical significance lies in identifying the linguistic and cognitive features of English-language political discourse.